Høringssvar fra Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv

Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv støtter dagens regelverk for vannscootere

Dato: 23.03.2017

Svartype: Med merknad

                                                                                     Vega, 23. 03. 2017

Høringsuttalelse om oppheving av vannscooterforskriften

Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv viser til brev fra Klima- og miljødepartement av 23.12.16 om høring av forslag til oppheving av vannscooterforskriften.

Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv støtter Miljødirektoratets tilråding om at hovedprinsippene i dagens regelverk videreføres, og at det foreløpig ikke gjøres endringer i reglene om forbuds-områder.

Bakgrunn
Vegaøyan ble skrevet inn på Unescos verdensarvliste i 2004 som Norges første og eneste kulturlandskapsområde. Verdensarvskomiteen trekker fram områdets mer enn 1000-årige ærfugltradisjon som den viktigste grunnen til innskrivingen på Unescos liste for verdens natur- og kulturarv. De gamle dunværene ligger på strandflaten med 6 500 øyer, holmer og skjær.

Der er også et myldrende fugleliv med 240 registrerte arter. Derfor er Vegaøyan på BirdLifes europeiske liste for de viktigste områdene for sjøfugl. Og i motsetning til den omfattende, europeiske bestandsnedgangen, har antall hekkende ærfugl i dunværene de siste årene økt betydelig. Etter innskrivingen på verdensarvlisten har det vært et oppsving innen ærfuglrøkten med fuglevoktere som bor ute på øyene i hekkesesongen for å beskytte ærfuglene mot alle forstyrrelser. Fra dem rapporteres det at vannscootere er svært forstyrrende og skremmer de hekkende fuglene. Dette utgjør en trussel mot områdets verdensarvverdier som Norge har påtatt seg ansvaret for å sikre for kommende generasjoner.    

Vannscooter er et kjøretøy som i all hovedsak brukes til sportskjøring. Selv om dagens vannscootere ikke lager like mye støy som tidligere modeller, er kjøremønsteret annerledes enn hos småbåter. Kjøring med vannscooter er som regel preget av varierte hastigheter, uforutsigbare retningsendringer og hopping på vannoverflaten. I tillegg har de muligheten til å kjøre på områder med lave vanndybder med relativt høy fart. Dette er områder som i stor grad er utilgjengelige for de fleste småbåter og andre fartøy. Disse gruntvannsområdene i Vegaøyan har viktige hekke- og yngleplasser. Fuglene er ekstra sårbar i mai, juni og juli, da de fleste artene hekker og myter.

Både vannscooter og andre småbåter har til felles at de kan nå relativt utilgjengelige gruntvannsområder i skjærgården. Vannscooter skiller seg derimot ut ved at det er mulig å kjøre i relativt høy hastighet på grunt vann, med det følge at en kommer nært hekkende og/eller mytende fugler. Fuglenes fluktdistanse og tid kan variere, men dersom det skjer jevnlig vil tiden fuglene har til næringssøk bli påvirket. Samtidig vil reir med egg og unger eksponeres for kulde og predatorer når voksenfuglene flykter fra en eventuell trussel. Dette er faktorer som vil kunne føre til lavere hekkesuksess i et område der Norge som statspart har tatt på seg et internasjonalt ansvar.  
Naturmangfoldloven bygger på føre-var-prinsippet. Det bør brukes i denne saken.

 Med vennlig hilsen

Rita Johansen

Verdensarvkoordinator