Høringssvar fra Norges klatreforbund

Norges klatreforbunds høringsuttalelse til forslag om å oppheve vannskuterforskriften

Dato: 23.03.2017

Svartype: Med merknad

HØRINGSUTTALELSE TIL FORSLAG OM Å OPPHEVE VANNSKUTERFORSKRIFTEN

Norges klatreforbund går imot regjeringens forslag om å oppheve vannskuterforskriften og likestille vannskutere med andre motorbåter. Vi er særlig opptatt av at dette vil gå sterkt ut over strandnære områders verdi for tradisjonelt friluftsliv og mulighetene til å oppleve uberørt og stille natur. Vi ser også at det vil gå på bekostning av alle hensyn til natur og miljø, med forstyrring av fugleliv, økt støy, større fare for ulykker og fortrenging av friluftsliv.

 

Norges klatreforbund forbindes kanskje med aktiviteter som helst drives i fjellet, men vi har også stor aktivitet på klatreklipper og buldrefelt i strandnære områder. Denne er selvsagt størst om sommeren, da vannskuterne også brukes mest. Vi har allerede erfart at åpningen for rekreasjonskjøring med snøskuter har ført til sterkt økende trafikk og økt støyplage i fjellet. På samme måte merker vi nå at støynivået ved sjøen øker. En oppheving av vannskuterforskriften vil forsterke dette problemet på en måte som er plagsom for svært mange. Det vil bidra til en raskt økende og sterkt støyende motorisert ferdsel i og nær friluftsområdene. Samtidig vet vi, ut fra mange undersøkelser, at et stort flertall av befolkningen oppsøker naturen nettopp for å nyte stillheten og å rekreere i fred og ro. Dermed framstår dette som en paradoksal politikk som ikke tjener befolkningens interesser. Det vil være å slippe fram et støyende mindretall på bekostning av en stor og stille majoritet.

 

Muligheter til å kunne drive aktiviteten vår, som sport, friluftsliv og rekreasjon, i fredelige omgivelser og støyfri natur, er viktig for klatrere. Det er bakgrunnen for at Norges klatreforbund har tatt inn følgende formulering i vårt strategidokument:

 

"NKF skal arbeide for å inspirere flere til å klatre utendørs, i pakt med tradisjonene for sporløs og naturvennlig ferdsel. Vi skal arbeide aktivt for å ta vare på mulighetene for buldring, is-, klippe- og fjellklatring i urørt og støyfri natur."

Oppheving av vannskuterforskriften er ikke forenlig med disse verdiene. Av den grunnen sluttet vi oss i desember til et nasjonalt opprop mot mer vannskutertrafikk. Vi gjentar her oppropets 8 grunner til ikke å tillate mer vannskutertrafikk:

  1. De myke trafikantene vil bli fortrengt

Det er allerede et høyt konfliktnivå på sjøen på grunn av høy fart og mye støy. DNT mener regjeringens forslag vil øke konfliktene ytterligere. Vi frykter at den økte motortrafikken som vannskuterne medfører nær land, vil fortrenge myke trafikanter som padlere, badende, roere, seilere og dykkere/fridykkere - og redusere rekreasjonsverdien for turgåere, hyttefolk, turister og alle de som oppholder seg ved kysten, på innsjøer og ved vassdrag. Dette er også omtalt i høringsnotatet fra departementet.

  1. Dyre- og fuglelivet blir truet

Kysten har et rikt fugle- og dyreliv, med viktige hekke- og yngleplasser. Forskning viser at vannskuterkjøring virker negativt på dyrelivet gjennom støy og bevegelse. Når vi vet at hver tredje fugleart står på rødlisten, som betyr at de kan forsvinne fra Norge, representerer vannskuterne en ny belastning for sårbare og utsatte sjøfuglbestander.

  1. Risikoen for ulykker vil øke

Fjernes vannskuterregelverket, blir vannskuternes raske og ofte uforutsigbare kjøremønster en økende sikkerhetsrisiko for ikke-motoriserte aktiviteter i sjø og innsjøer. Det vil oppleves som mer utrygt, og det vil faktisk bli farligere å bade, padle kajakk og kano. Økt risiko for ulykker burde derfor alene være grunn god nok til å beholde dagens regelverk.

  1. Regjeringens forslag går på tvers av faglige anbefalinger

En evaluering fra Vista Analyse i 2014 konkluderer med at vannskuterkjøring kan ha vesentlige negative innvirkninger på friluftsopplevelsen til andre grupper. Dagens vannskuterfrie sone langs land spiller derfor en viktig rolle for å minske konflikter og motsetninger mellom brukergrupper. Rapporten konkluderer med at dagens regelverk ivaretar hensynet til natur og friluftslivsinteresser.

  1. Det trengs håndheving av regelverket – ikke fjerning

Vannskutere har bare vært tillatt i Norge i tre år, og ulovlig kjøring har flere steder blitt et stort problem. Det vi trenger er en strengere håndheving av reglene og tiltak som begrenser de negative konsekvensene av vannskuterkjøring, ikke at regelverket fjernes. Av hensyn til sikkerhet og håndheving, må det også innføres registreringsplikt til sjøs (også for vannskuter), slik at det blir enklere å identifisere førere.

  1. Norskekysten er mange steder uoversiktlig

Den norske kystlinjen er mange steder uoversiktlig, full av trange sund, holmer og skjær. Begrenset oversikt gir økt fare for påkjørsler ved vannskuterkjøring, og faren øker dersom vannskutere får operere nært land, slik regjeringens forslag innebærer.

  1. Regjeringens forslag går på bekostning av reiselivet i Norge

Norge opplever en sterk vekst innenfor naturbasert reiseliv og aktive opplevelser, i hovedsak ikke-motoriserte aktiviteter. Vi frykter at en økning i vannskuterkjøring vil gjøre det mindre attraktivt å oppsøke Norge for friluftslivsopplevelser langs kysten. Det vil bidra til å svekke den unike merkevaren Norge og det norske reiselivsproduktet.

  1. Regjeringen går imot egne argumenter

Dersom forslaget vedtas, går regjeringen på tvers av sin egen stortingsmelding om friluftsliv. Her påpeker regjeringen nettopp at motorisert ferdsel som vannskuterkjøring utgjør en sikkerhetsrisiko for de som padler, seiler, ror eller bader. DNT vil kommentere at svaret på denne utviklingen ikke kan være å åpne flere områder for mer støy og høy hastighet nær land. 

 Med hilsen

Stein Tronstad

President, Norges Klatreforbund