Høringssvar fra Osterøy kommune

Høyringsvar frå Osterøy kommune om forslaget om oppheving av vannscooterforskrifta

Dato: 23.03.2017

Svartype: Med merknad

Osterøy kommune rår frå at forskrift om bruk av vannscooter og liknande blir oppheva og likestille vannscooter med fritidsbåtar. Dette blir grunngjeven ut frå miljøomsyn og særleg forstyrring av fugleliv, auka støy, fare for ulykker og fortrenging av friluftsliv. I tillegg blir det lagt vekt på at en praksis med mange ulike lokale forskrifter vil gjere denne motoriserte ferdselen endå vanskelegare å forstå for brukarane.

Vedlegg