Høringssvar fra Friluftsrådenes Landsforbund

Høringsuttalelse til forslag om å oppheve vannskuterforskriften

Dato: 02.01.2017

Svartype: Med merknad

Friluftsrådenes Landsforbund (FL) frarår at en endrer reglene for bruk av vannskuter slik at de likestilles med fritidsbåter ut fra miljøhensyn, særlig forstyrring av fugleliv, økt støy, fare for ulykker og fortrenging av friluftsliv.