Høringssvar fra Levanger kommune

Høringssvar fra Levanger kommune - oppheving av vannscooterforskriften

Dato: 23.03.2017

Svartype: Med merknad

Høringen ble behandlet i Levanger formannskap 22.03.2017:

VEDTAK:

Levanger kommune fraråder at forskrift om bruk av vannscooter og lignende opphører og at vannscooter skal likestilles med fritidsbåter. Dette baseres ut fra hensynet til naturmangfoldet, særlig forstyrring av fugleliv, økt støy, fare for ulykker og fortrenging av friluftsliv.

Det bør videreføres et nasjonalt regelverk som styrer bruken av vannscooter til områder som er egnet til formålet, og der konsekvensene for natur, nærmiljø og friluftsliv er minst mulig.

 

Utredning til Levanger formannskap 22.02.2017

Rådmannens forslag til vedtak:

Levanger kommune fraråder at forskrift om bruk av vannscooter og lignende opphører og at vannscooter skal likestilles med fritidsbåter. Dette baseres ut fra hensynet til naturmangfoldet, særlig forstyrring av fugleliv, økt støy, fare for ulykker og fortrenging av friluftsliv. 

Det bør videreføres et nasjonalt regelverk som styrer bruken av vannscooter til områder som er egnet til formålet, og der konsekvensene for natur, nærmiljø og friluftsliv er minst mulig. 

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Ingen

Vedlegg:

Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Klima- og miljødepartementet har sendt på høring forslag om å oppheve forskrift av 21. juni 2013 nr. 701 om bruk av vannscooter og liknende. 

En oppheving av forskriften vil innebære at det ikke lenger finnes en nasjonalt fastsatt særregulering for bruk av vannscootere, men de generelle reglene for bruk av fartøy vil fremdeles gjelde for bruk av vannscooter. Forslaget innebærer at kommunene gis ansvaret for å regulere bruken av vannscootere i sammenheng med regulering av andre fartøy slik at de lokale interessene blir ivaretatt. Havne- og farvannsloven og motorferdselloven gir kommunene mulighet til å regulere bruken av vannscootere og øvrige fartøy etter lokale vurderinger.

Bakgrunnen til forslaget om endring kommer som et resultat av at det i dag finnes ulike fartøyer som har tilnærmet samme brukeregenskaper som vannscooter og at det derfor vil være unaturlig å ha et eget regelverk som kun gjelder for vannscooter.

Vurdering:

Forslaget om å oppheve vannscooterforskriften medfører at særlovgivningen for vannscooter og lignende fjernes og at regelverket for bruken av vannscooter og lignende motorfartøy likestilles med andre motoriserte fartøyer / fritidsbåter. For Levanger kommune vil konsekvensen etter en eventuell opphøring av vannscooterforskriften være at det vil være tillat å bruke vannscooter på sjøen i Trondheimsfjorden på lik linje med bruken av andre motorfartøyer / fritidsbåter. Det vil ikke ha noen praktisk betydning for bruken av vannscooter i vassdrag (ferskvann) da kommunen allerede har egne bestemmelser som regulerer bruken av motoriserte fartøyer på dette området. 

Dagens vannscooterforskrift trådte i kraft i 2013 som en følge av at det generelle forbudet mot bruk av vannscooter ble opphevet. Det er i dag et regelverk med forbudsbelter ved land i sjø og vassdrag. I sjø er det forbudt å benytte vannscooter og lignende fartøyer i et heldekkende belte på 400 meter fra land, i verneområder og i et heldekkende belte på 400 meter fra alle verneområder. Forbudsbeltet gjelder også rundt alle holmer og skjær som er større enn 200 m2. Det er også forbudsbelter ved land i vassdrag. I vassdrag er det forbudt å benytte vannscooter og lignende fartøyer i et heldekkende belte på 500 meter fra land. I verneområder og i et heldekkende belte på 500 meter fra alle verneområder. Forbudsbeltet gjelder også rundt alle holmer og skjær som er større enn 200 m2. Det er tillatt med transportkjøring over en strekning på inntil 1000 meter gjennom forbudsbeltet for å komme seg fra land og til områder utenfor forbudsbeltet dersom følgende krav er oppfylt: Det kjøres korteste mulige vei, det kjøres minst 30 m fra land, herunder ved passering av øyer og holmer. Det tillates ikke større hastighet enn 5 knop. Hopping på bølger, sikksakkjøring mellom andre fartøyer eller annen type adferd som kan forårsake risiko for sammenstøt er ikke tillatt. 

Motorferdselloven setter også strenge begrensninger for bruk av vannscooter i vassdrag. Der det unntaksvis er tillatt å bruke vannscooter i ferskvann, vil kjøring uansett kreve grunneiers tillatelse.

En oppheving av forskriften vil innebære at det ikke lenger finnes en nasjonalt fastsatt særregulering for bruk av vannscootere, men de generelle reglene for bruk av fartøy vil fremdeles gjelde. Bestemmelsene i Lov om fritids- og småbåter gjelder også for fører av vannscooter, herunder krav om minstealder, båtførerbevis, promillegrense, tilgjengelig flyteutstyr m.m. Fører av vannscooter plikter også å opptre aktsomt, slik at det ikke oppstår risiko for farlige situasjoner eller miljøskader. Sjøveisreglenes bestemmelser om forebygging av sammenstøt på sjøen, herunder særlig om vikeplikt mellom fartøy må følges. Reglene om fartsbegrensninger gjelder, det samme gjelder regler ved passering av badende mv.

Forslaget innebærer at kommunene gis ansvaret for å regulere bruken av vannscootere i sammenheng med regulering av andre fartøy slik at de lokale interessene blir ivaretatt. Etter motorferdsellovens § 4 tredje ledd er ferdsel med motorfartøy som utgangspunkt tillatt på innsjøer som er 2 kvadratkilometer eller større, på elvestrekninger, og på innsjøer mindre enn 2 kvadratkilometer dersom disse inngår som en del av et farbart vassdrag. Kommunen kan imidlertid bestemme at ferdsel helt eller delvis ikke skal være tillatt i disse områdene. Levanger kommune har en egen forskrift som regulerer bruken av motorisert ferdsel på vassdrag i kommunen. (Forskrift om ferdsel med motorfartøy, Levanger kommune,  Nord- Trøndelag av 27. september 1991).

I følge den lokale forskriften er det i Levanger kommune gitt en generell tillatelse for ferdsel med motorfartøy på følgende vann: Movatnet, Hoklingen, Hammervatnet, Tomtvatnet og Byavatnet hvor motorfartøy med elektrisk motor fritt benyttes unntatt på Tomtvatnet. Det kan også benyttes motorfartøy med forbrenningsmotor med inntil 5 HK til gitte formål. Motorisert ferdsel utover dette krever dispensasjon fra forskriften.

Alle vannscootere har motorer med effekt som overstiger 10 HK og vil således ikke være tillatt å bruke på noen av vassdragene i Levanger kommune. Det vil således ikke ha noen praktisk betydning for bruken av vannscooter på vassdrag (ferskvann) i Levanger dersom vannscooterforskriften blir opphevet.

Vannscootere har gjennomgående en skrogdybde som tillater kjøring i grunne farvann hvor motorbåter ikke vil komme fram. Dette gjør at de også kan holde høyere fart i grunne områder. I Levanger har vi flere hytteområder langs Trondheimsfjorden med stor utfart av folk i helgene. Det ligger også flere fine badeplasser langs strandsonen som blir brukt mye om sommeren. Mer vannscootertrafikk med høy fart, særlig nære land, kan øke konfliktnivået med menneskelig aktivitet, dyrelivet og fuglelivet.

Rinnleiret og Eidsbotn er to av lokalitetene av Trondheimsfjorden våtmarkssystem som omfatter noen av de ornitologisk sett mest verdifulle våtmarksområdene i Trondheimsfjorden. Trondheimsfjorden våtmarkssystem har Ramsarstatus og består av flere enkeltlokaliteter på sørøstsiden av Trondheimsfjorden. Området har nasjonal verdi som fuglelokalitet og er en viktig brikke i et større system av våtmarksområder/rasteplasser for fugler i og langs Trondheimsfjordbassenget. I tillegg til det meget rike fuglelivet, har også området mange andre verdifulle naturinnslag, og områdene utenfor elveutløpene er viktige oppvekstområder for flere fiskearter som lever i Trondheimsfjorden.

I høringsbrevet skriver Klima- og miljødepartementet at de ikke ser behovet for å forskjellsbehandle vannscooter og andre fritidsfartøy, og har derfor besluttet å sende på høring et forslag om å oppheve vannscooterforskriften. Dette vil sikre et mer ensartet regelverk som er mer brukervennlig, samt lettere å håndheve. De alminnelige ferdselsregler til sjøs, som gjelder for alle fartøy, inneholder tilstrekkelige regler og fullmaktsbestemmelser for å sikre en fornuftig og trygg bruk av farvannene.

Regelverksendringen i 2013 medførte at totalforbudet mot bruk av vannscooter i norske farvann ble opphevet, dette førte til en økning i vannscootersalget og økt bruk av dette fartøyet. Det må påregnes en ytterligere økning i salget og bruken av vannscootere dersom man nå opphever vannscooterforskriften. Dette kan igjen føre til økt konflikt mellom vannscootere og andre brukere, samt at det kan ha negative effekter på naturen.

I høringsbrevet fremgår det at en oppheving av vannscooterforskriften vil medføre økt ressursbruk for kommunene og at disse kostnadene må dekkes av kommunene innenfor gjeldene budsjettrammer. Det er også påpekt en økt sannsynlighet for ulykker og samfunnets kostnader forbundet med dette. Fordelene med oppheving av vannscooterforskriften kan ikke oppveie ulempene dette medfører.  Ut i fra et føre var perspektiv så bør ikke forslaget vedtas slik det foreligger. Det bør videreføres et nasjonalt regelverk som styrer bruken av vannscooter slik at de negative konsekvensene for natur- miljø og andre brukergrupper blir minst mulig.

Konklusjon:

Rådmannen fraråder at forskrift om bruk av vannscooter og lignende opphører og at vannscooter skal likestilles med fritidsbåter. Dette baseres ut fra hensynet til naturmangfoldet, særlig forstyrring av fugleliv, økt støy, fare for ulykker og fortrenging av friluftsliv.

Det bør videreføres et nasjonalt regelverk som styrer bruken av vannscooter til områder som er egnet til formålet, og der konsekvensene for natur, nærmiljø og friluftsliv er minst mulig.