Høringssvar fra Nordreisa kommune

Særutskrift Høringsuttalelse - Forslag om oppheving av vannscooterforskriften

Dato: 21.02.2017

Svartype: Med merknad

Vedtak:

Nordreisa kommune ser det som nødvendig at det opprettholdes en nasjonal særlovgivning som dagens Forskrift om bruk av vannscooter og lignende (heretter kalt vannscooterforskriften) som regulerer bruken av vannscooter på ferskvann og sjø, samt snøskuter på åpent vann og lignende motordrevet fartøy.

Som føre-var prinsipp er dette særlig viktig med hensyn til verneområder, støy og ferdsel i folks nærmiljø, viktige friluftsområder, sårbare områder for fugle- og dyrelivet, og som ivaretar brukernes sikkerhet og lovgivers intensjon om håndheving av gjeldende regelverk.

Nordreisa kommune mener forslaget om opphevelse av forskriften ikke tar opp spørsmålet om bruk av snøskuter på åpent vann på en god nok måte.

Dagens forskrift om bruk av vannscooter og lignende har flere forhold som ikke er optimal med hensyn på å ivareta sikkerhet for brukerne, hensynet til andre interesser og mulighet for håndheving.

Nordreisa kommune er derfor enig i at regelverket bør endres, men at regelverket gjelder nasjonalt og ikke åpner for at vannscooter eller lignende likestilles med småbåt da hovedformålet med disse transportmidlene er lystkjøring og sport.

Usikkerheten rundt hvordan den skisserte regelverksendringen slår ut, medfører at vurderingen av konsekvensene bygger på et usikkert kunnskapsgrunnlag. Ut fra et føre var perspektiv så bør ikke forslaget vedtas slik det foreligger. Det bør videreføres et nasjonalt regelverk som styrer bruken av vannscooter og lignende fartøy til områder som er egnet til formålet, og der konsekvensene for natur, nærmiljø og frilufts- og næringsinteresser er minst mulig. Det ønskes primært en ordning der bruken av vannscooter reguleres på en lignende måte som vi gjør medrekreasjonsløyper for snøscooter, men at det settes av arealer i stedet for traseer. Da vil bruken av vannscooter styres til egnede arealer mens andre områder der slik ferdsel ikke vil være ønskelig holdes stengt.

Vedlegg