Høringssvar fra Trondheim kommune

Høring av forslag om oppheving av vannscooterforskriften

Dato: 23.03.2017

Svartype: Med merknad

Formannskapet avgir på vegne av Trondheim kommune følgende høringssvar til forslag om oppheving av vannscooterforskriften:

1. Trondheim kommune støtter ikke forslaget om å oppheve vannscooterforskriften, men ber om at hovedprinsippene i dagens regelverk videreføres med opprettholdelse av forbudssonene. Hvis det likevel blir bestemt at vannscooterforskriften skal fjernes, forventer Trondheim kommune at adgangen til å vedta et alternativt lokalt regelverk vil være på plass i forkant, slik at kommunen gis hjemmel til å begrense kjøring i områder på sjøen av hensyn til rekreasjonsområder, natur og miljø.
2. Trondheim kommune er enige i at deler av regelverket bør endres for å bedre sikkerheten til brukerne av vannscooterne og muligheten for håndheving, for eksempel ved å oppheve fartsbegrensningene på maks 5 knop ved transportkjøring gjennom forbudssonene.