Høringssvar fra Norges idrettsforbund

Høring - Forslag om oppheving av vannscooterforskriften

Dato: 23.03.2017

Svartype: Med merknad

Norges idrettsforbund (NIF) viser til ovennevnte høring.

NIF mener at dagens forskrift ivaretar hensynet til de ulike organiserte idretters egenart, og balanserer de ulike idrettens interesser på en hensiktsmessig måte.

Organisert idrettslig aktivitet er avhengig av forutsigbare rammevilkår. Dersom forskriften oppheves, vil rammevilkårene i stor grad bli fastlagt av den enkelte kommune. Dette vil ikke bare kunne gi ulik regulering av den samme idretten i ulike deler av landet, men også bidra til en uforutsigbar situasjon for våre medlemmer.

NIF er også opptatt av at utøverne våre kan drive sin aktivitet i trygge omgivelser, og mener at forskriften ivaretar dette sikkerhetshensynet.

NIF støtter derfor ikke forslaget om å oppheve forskriften.

Med vennlig hilsen

Siri Grønborg Christensen

advokat