Høringssvar fra Forum for natur og friluftsliv Akershus

Høringssvar fra Forum for natur og friluftsliv Akershus

Dato: 23.03.2017

Svartype: Med merknad

Høringsuttalelse til:

Forslag om oppheving av vannscooterforskriften

Forum for natur og friluftsliv (FNF) Akershus viser til høring av forslag om oppheving av vannscooterforskriften av 22. desember 2016.

FNF er et samarbeidsnettverk for naturvern- og friluftsorganisasjoner på fylkesnivå. I Akershus er elleve organisasjoner tilknyttet FNF som representerer til sammen over 200 000 medlemskap. Vi arbeider for å bevare natur og mulighetene å utøve friluftsliv, både i nærmiljøet og i villmark, i skogen, på vannet og på fjellet.

FNF Akershus går imot regjeringens forslag om å oppheve vannscooterforskriften og likestille vannscootere med andre motorbåter. Å fjerne vannscooterforskriften vil bety mer vannscooterkjøring med høy hastighet og mye støy nær land, noe som er uheldig for natur og friluftsliv. Vi legger også merke til at Miljødirektoratet anbefaler at dagens regelverk videreføres.

 

Begrunnelse

Inntil 2013 var det forbudt å bruke vannscooter i Norge. Dagens regelverk bygger på prinsippet om at vannscootere ikke skal ødelegge natur, andres naturopplevelser, sikkerhet eller trivsel langs kysten.

En oppheving av vannscooterforskriften vil øke potensialet for konflikter mellom vannscootere og andre brukergrupper (som utøvere av friluftsliv) og vil påvirke naturen negativt.

Departementet legger et stort ansvar på kommunene ved at kommunene selv skal sikre ivaretakelse av hensynet til natur og friluftsliv gjennom lokale forskrifter. Så vidt FNF erfarer vil dette i mange tilfeller være vanskelig da mange kommuner har begrensede ressurser og kompetanse til å utarbeide lokale forskrifter. Resultatet kan bli at mange kommuner blir stående uten regelverk for vannscooterkjøring, og det vil bli store forskjeller i regelverket fra kommune til kommune. Flere ulike lokale forskrifter vil være vanskelig å formidle til brukerne og krevende å håndheve for de som skal føre kontroll og tilsyn.

FNF Akershus sendte tidligere i år ut brev i samarbeid med Norsk Friluftsliv til Akershus’ kommuner om 8 gode grunner for ikke å tillate mer vannscooterkjøring:

 1. Fortrenger de myke trafikantene
  Det er allerede et høyt konfliktnivå på sjøen på grunn av høy fart og mye støy. Regjeringens forslag vil øke konfliktene ytterligere. Vi frykter at den økte motortrafikken som vannscooterne medfører nær land, vil fortrenge myke trafikanter som padlere, badende, roere, seilere og dykkere/fridykkere - og redusere rekreasjonsverdien for turgåere, hyttefolk, turister og alle de som oppholder seg ved kysten vår, på innsjøer og ved vassdrag.
 2. Trussel mot dyre- og fuglelivet
  Vår kyst har et rikt fugle- og dyreliv, med viktige hekke-, yngle-, myte- og rasteplasser. Forskning viser at vannscooterkjøring virker negativt på dyrelivet gjennom støy og bevegelse. Når vi vet at hver tredje fugleart står på rødlista, som betyr at de kan forsvinne fra Norge, representerer vannscooterne en ny belastning for sårbare og utsatte sjøfuglbestander.
 3. ker risikoen for ulykker
  Fjernes vannscooterregelverket, blir vannscooternes raske og ofte uforutsigbare kjøremønster en økende sikkerhetsrisiko for ikke-motoriserte aktiviteter i sjø og innsjøer. Aktiviteter som padling i kano og kajakk øker stadig i popularitet, og er et verdifullt tilskudd til helsefremmende aktiviteter. Økt risiko for ulykker burde derfor alene være grunn god nok til å beholde dagens regelverk.
 4. På tvers av faglige anbefalinger
  En evaluering fra Vista Analyse i 2014 konkluderer med at vannscooterkjøring kan ha vesentlige negative innvirkninger på friluftsopplevelsen til andre grupper. Dagens vannscooterfrie sone langs land spiller derfor en viktig rolle for å minske konflikter og motsetninger mellom brukergrupper. Rapporten konkluderer med at dagens regelverk ivaretar hensynet til natur og friluftslivsinteresser.
 5. Trenger håndheving av regelverket – ikke fjerning
  Vannscootere har bare vært tillatt i Norge i tre år, og ulovlig kjøring har allerede blitt et stort problem. Derfor trenger vi en bedre håndheving av regelverket. Løsningen er ikke å fjerne regelverket - det bør heller settes i verk tiltak som begrenser de negative konsekvensene av vannscooterkjøring. Av hensyn til sikkerhet og håndheving må det også innføres registreringsplikt til sjøs (også for vannscooter), slik at det blir enklere å identifisere førere.

 6. Norskekysten er uoversiktlig
  Den norske kystlinjen er uoversiktlig, full av trange sund, holmer og skjær. Store deler av vår kyst passer derfor dårlig for lek med vannscooter. Begrenset oversikt gir økt fare for påkjørsler ved vannscooterkjøring og faren øker dersom vannscootere får operere nært land, slik regjeringens forslag vil innebære.
 7. Går på bekostning av reiselivet i Norge
  Norge opplever en sterk vekst innenfor naturbasert reiseliv og aktive opplevelser, i hovedsak ikke-motoriserte aktiviteter. Vi frykter at en økning i vannscooterkjøring vil gjøre det mindre attraktivt å oppsøke Norge for friluftslivsopplevelser langs kysten. Det vil bidra til å svekke den unike merkevaren Norge og det norske reiselivsproduktet.
 8. Regjeringen går imot egne argumenter
  Dersom forslaget vedtas, går regjeringen på tvers av sin egen stortingsmelding om friluftsliv. Her påpeker regjeringen nettopp at motorisert ferdsel som vannscooterkjøring utgjør en sikkerhetsrisiko for de som padler, seiler, ror eller bader. Svaret på denne utviklingen kan ikke være å åpne flere områder for mer støy og høy hastighet nær land.

Konklusjon:

Mer vannscooterkjøring vil gå på bekostning av alle de som bruker kysten og innsjøene som rekreasjonsområde. Ved å fjerne dagens vannscooterfrie soner blir konsekvensene høyere fart nær land som genererer mer støy, flere konflikter og skape utrygghet i skjærgården og ved norske innsjøer. Økt trafikk spesielt nær land vil også gå hardt utover sårbare sjøfuglbestander. Frislipp av vannscootere er en korttenkt politikk som vil gagne få, og ødelegge for veldig mange.

 

Med vennlig hilsen

Forum for natur og friluftsliv Akershus
Maria Rundhaugen Tesaker
Fylkeskoordinator FNF Akershus

 

FNF Akershus’ tilsluttede organisasjoner er Den Norske Turistforening Oslo og Omegn (DNT Oslo og Omegn), Skiforeningen, Oslofjorden Friluftsråd (OF), Naturvernforbundet Oslo og Akershus (NOA), Oslo og Omlands Friluftsråd (OOF), Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) - Akershus, Lillomarkas Venner, Bærum Natur- og Friluftsråd (BNF), Akershus og Oslo Orienteringskrets (AOO), Norsk Organisasjon for Terrengsykling (NOTS) og Østmarkas Venner.

Vedlegg