Høringssvar fra Randsfjorden Grunneierlag

Svar - 16/1904 Uttalelse på høring om oppheving av vannscooterforskriften

Dato: 08.03.2017

Svartype: Med merknad

Vi viser til brev av 22.12.2016 med forslag om oppheving av vannscooterforskriften.

Randsfjorden Grunneierlag ( RGF ) støtter ikke forslaget om å oppheve vannscooterforskriften. RGF er en forening som består av grunneiere som har eiendom til Randsfjorden i Oppland.

Randsfjorden er et viktig område for friluftsliv og fiske for innbyggerne i kommunene rundt Randsfjorden. Det er  et aktivt småbåtliv på fjorden i sommersesongen og fjorden brukes også i stor utstrekning av padlere.

Scooterkjøring på Randsfjorden innebærer en sikkerhetsrisiko for de øvrige brukere av fjorden og har i tillegg de ulemper miljømessig som støy fra vannscooterne innebærer. Disse brukes i første rekke til lek og moro for de få men med store miljømssige konsekvenser for de mange andre brukere av fjorden.

Randsfjorden er en lang og relativt smal innsjø så enhver vannscooterbruk vil påvirke miljøet ikke bare til vanns mens også for de som har sine eiendommer langs med sjøen. Natur - og dyreliv langs med sjøen vil bli påvirket negativt. Vannscootere har høy hastighet og lang rekkevidde ,er lette og legge til med og vil føre til en belastning på naturområder som idag ikke er så lett tilgjenglig og som er viktige oppholdssteder for dyre -og fugle livet langs fjorden.

 

Vannscootere har få andre egenskaper enn til bruk for fart , lek og moro for de få men med betydlige negative konsekvenser for de mange.

RGF kan ikke se at at det er overveiende faglige grunner for å oppheve vannscooterforskriften. Ulempene for de mange må veie tyngre enn muligheten til lek for de få.RGF kan ikke se at høringsnotatet i tilstrekklig grad tar for seg denne avveiningen.

En opphevelse av vannscooterforskriften vil og føre til et økende antall interessekonflikter mellom vannscooterkjørere og andre brukere av fjorden.

Høringsnotatet legger og til grunn at en oppheving av vannscooterforbudet vil føre til en økt ressursbruk for kommunene og dette må innebære økte kostnader for kommunene langs Randsfjorden . Slike økte kostnader synes det helt unødvendig å skulle belaste kommunene med for et så unødvendig og uheldig tiltak som å oppheve vannscooterforskriften.

Brandbu 08.03.2016

Tom Furulund

styreleder Randsfjorden Grunneierlag