Høringssvar fra Arne Reitan

Forskriften for kjøring med vannscooter kan ikke fjernes

Dato: 12.03.2017

Svartype: Med merknad

Viser til forslaget om å fjerne forskriften for kjøring med vannscooter. Dette er en dårlig ide som gjør at vi får miljøet langs kysten ødelagt av støy og sjenerende fart på sjøen. Regjeringens forslag vil redusere rekreasjonsverdien og naturopplevelsen for alle som både bor langs kysten og bruker sjøen og skjærgården som rekreasjonsområde. Derfor må dette forslaget skrinlegges.

 

Flere vannscootere i høy fart nær land vil bety mer støy, flere konflikter og flere ulykker i skjærgården og ved norske innsjøer. Den økte trafikken vil også gå hardt utover sårbare sjøfuglbestander. Vi vet at nær sagt de fleste sjøfuglene langs norskekysten i dag sliter.

Frislipp av vannscootere er en uforsvarlig politikk som vil gagne få, og ødelegge for veldig mange. Jeg kan ikke finne at man har sett på konsekvensene for verken naturmiljø eller friluftsliv ved et slikt frislipp. Det er heller ikke vurdert konsekvensene for alle verneområder som i dag er beskyttet av denne forskriften.

 

I Stortingsmelding 18 (2015–2016) Friluftsliv — Natur som kilde til helse og livskvalitet skriver regjeringen at motorisert ferdsel ikke omfattes av friluftslivsbegrepet og ikke må fortrenge de ikke-motoriserte aktivitetene, og den peker særlig på konfliktene langs kysten. Hvis regjeringen liberaliserer reglene for lek med vannscooter, gjør den det motsatte av hva den skriver i denne stortingsmeldingen.

 

Vista-rapporten fra 2015 sier: Det er forskjell på forbigående støy fra en båt og vedvarende støy fra vannscootere. Dette er noe vi som bor langs kysten kjenner godt til. Vista-rapporten sier noe forenklet at dagens 400-metersgrense har ivaretatt andre gruppers behov for trygghet, og beskytter mot støy, men at reglene er vanskelig å håndheve men betyr lite for vannscooter-utøvernes egen sikkerhet. Til det siste er utøverne selv ansvarlig å bruke vannscooteren forsvarlig. Det er mange grupper som trenger beskyttelse mot vannscootere. Herunder badende, ornitologer, fastboende og hyttefolk, og de mange som oppsøker naturen for rekreasjon og naturopplevelse.

 

Som grunneier langs et marint verneområde, opplever jeg at vannscootere flere ganger i uka i sommerhalvåret bryter ferdselsforbudet i vernesonen. I stedet for oppmyking av regelverket, må man i stedet styrke politiet, SNO og kystvakten slik at de får kapasitet til å kontrollere eller bøtelegge de som bryter regelverket.

 

I dag er det mange som søker til fjæra for å oppleve ro og stillhet. Da kan man ikke tilrettelegge for mer trafikk av støyende farkoster.

I dag hvor det diskuteres om man skal legge begrensninger på bensin- og diesel-biler og oppfordrer til overgang til ’grønnere’ fremkomstmidler, blir det feil signal å bidra til økt lek med slike farkoster på sjøen.

 

Vi er mange som ønsker å redde og å ta vare på det fjordmiljøet vi har satt pris på i generasjoner. Derfor kan ikke dette frislippet det nå legges opp til bli gjennomført.

mvh

Arne Reitan