Høringssvar fra Egil Tjensvold

Innvending mot oppheving av vannscooterforskrift.

Dato: 28.02.2017

Svartype: Med merknad

Regjeringen har ute høring angående oppheving av vannscooterforskriften.

Jeg ønsker gjerne å kommentere i denne høringen, da jeg bor ved sjøen og i de siste år har fått oppleve utvikling med bruk av vannscooter.

Regjeringen ønsker å oppheve vannscooterforskriften, og hovedargumentet synes å være at vannscooter skal sidestilles med liknende fartøyer så som småbåter. Prinsippielt så kan det kanskje argumenteres med dette, men virkeligheten og ulempene er en helt annen med bruk av vannscooter kontra småbåter, da også småbåter med stor motor.

For noen få år tilbake var vannscooter forbudt og ulempene med vannscooterbruk var ikke store. Det var noe "ulovlig" kjøring med vannscooter og problemene var små. Derimot, etter salg og bruk av vannscooter ble lovlig, har vi som bor ved sjøen sett at problemene/ulempene har blitt store som følge av bruk av vannscooter.

Forskriften frem til nå har regulert bruken av vannscooter til å holde sakte fart inntil en er 400 meter fra land (inkludert holmer). Med en gang det ble lovlig med vannscootere har selvfølgelig bruken og antall av vannscootere økt. Vår erfaring er at overholdelse av forskriften i svært få tilfeller skjer. Det er få som tar hensyn og kjører i all for stor fart nær land og i traffikerte sjøområder. Vi ser fra hvor vi bor denne utviklingen og er sterkt bekymret for sikkerheten på sjøen etter hvert som bruken av vannscooter øker. Å sammenligne bruken av vannscooter med småbåter er helt feil etter vår mening. Vi som bor ved sjøen opplever dette og har førstehåndskjennskap til problemstillingen. Problemet med småbåter er bortimot ikke eksisterende sammenlignet med vannscooter.

Det som vi konkret har observert de siste år angående vannscooterbruk er kjøring med svært stor fart i viktige naturområder hvor fugle og dyreliv blir forstyrret. Nestenulykker med andre fartøyer pga for stor fart nært land og traffikerte sjøområder. Veldig mye mer støyplager. Men det som bekymrer oss aller mest er faren for ulykker om sommeren ved bading, og all aktivitet langs sjøen. Vår klare erfaring er at vannscootere kjører i veldig høy og uansvarlig fart langs land med fare for å treffe badene, kajakker, gummibåter og liknende. Dette er virkeligheten slik som det er nå, på tross av at vannscooterforskriften er gjeldene.

Vi vil på ny presisere faren for ulykker og mener at det ikke er et spørsmål om antallet ulykker vil øke, men heller i hvor stor grad ulykkesomfanget blir. Oppheves vannscooterforskriften, vil de negative sidene som jeg her har nevnt eskalere og det store flertall av befolkningen vil bli skadelidene.

Som de sier i Hedmark: livskvaliteten vår har blitt sterkt redusert på grunn av ulv. Dette var litt spøkefullt, men og alvorlig da vannscooterbruk er negativt for mange og reduserer livskvaliteten.

For å oppsummere så anbefaler jeg sterkt at vannscooterforskriften ikke oppheves. Dette er ikke basert på følelser, men basert på erfaring og observering av vannscooterbruk på sjøen.

Håper sterkt at Klima og Miljødepartementet ikke opphever vannscooterforskriften, jeg ønsker ikke at noen jeg kjenner, eller noen tilfeldig andre skal forulykke på grunn av vannscooter bruk.

Med vennlig hilsen, Egil Tjensvold