Høringssvar fra Nesodden kommune

Forslag om oppheving av vannscooterforskriften - Høringsuttalelse

Dato: 20.03.2017

Svartype: Med merknad

FSK - 025/17 Vedtak

Forskriften bør opprettholdes uendret. Nesodden kommune viser til at nasjonale og lokale friluftsorganisasjoner er samstemte om at frislipp av vannscootere vil skade natur, miljø, friluftsliv og utgjøre en sikkerhetsrisiko.
Indre Oslofjord er landets tettest befolkede fjordområde, som over en million mennesker bruker som sitt rekreasjonsområde. Vi må unngå at noen få reduserer rekreasjonskvalitetene for de mange. For øvrig viser Nesodden kommune til begrunnelsen som framgår av vurderingsdelen av saksfremstillingen.

Dersom forskriften oppheves ønsker Nesodden en lokal forskrift med like strenge, eventuelt enda enklere bestemmelser enn i dag. Bestemmelsene bør være like for Indre Oslofjord. Nesodden vil søke samarbeid med nabokommuner om en samkjørt prosess for utarbeiding og høring av felles lokal forskrift. Arbeidet startes opp straks, av hensyn til foreslått virkningstidspunkt for eventuell oppheving av sentral forskrift.

Vedlegg