Høringssvar fra Vaksdal kommune

Høringsvar om oppheving av vannscooterforskriften

Dato: 20.02.2017

Svartype: Med merknad

Regjeringen foreslår å likestille vannscooter med fritidsbåt. Dette vil åpne opp for mer vannscooterkjøring i høy fart nær land. Det skal være opp til hver enkelt kommune å innføre eventuelle restriksjoner. Målet er at regelverket skal bli enklere å håndheve for vannscooterkjørere. Vaksdal formannskap stiller spørsmål om endringen gjør det enklere å overholde hvis kommuner i samme geografiske område har ulikt regelverk.

 

Gjeldende regelverk

Inntil 2013 var det forbudt å bruke vannscooter i Norge. I dag er det tillatt så lenge man holder seg minst 400 meter fra land på sjøen, og 500 meter fra land i ferskvann. Det er lov å passere denne vannscooterfrie sonen for å komme til et område for lovlig kjøring, men da bare i veldig lav fart; maks 5 knop. Prinsippet er at vannscooterne ikke skal ødelegge natur, andres naturopplevelser, sikkerhet eller trivsel langs kysten.

 

Vaksdal formannskap mener at mer vannscooterkjøring vil gå på bekostning av alle de som bruker kysten og innsjøene som rekreasjonsområde. Ved å fjerne dagens vannscooterfrie soner blir konsekvensene høyere fart nær land som genererer mer støy, flere konflikter og skape utrygghet i skjærgården og ved norske innsjøer. Økt trafikk spesielt nær land vil også gå hardt utover sårbare sjøfuglbestander. Frislipp av vannscootere er en korttenkt politikk som vil gagne få, og ødelegge for veldig mange.

 

Vaksdal formannskap vil råde til å ikke oppheve vannscooterforskriften av følgende grunner:

 

  1. Fortrenger de myke trafikantene. Det er allerede et høyt konfliktnivå på sjøen på grunn av høy fart og mye støy. Regjeringens forslag vil øke konfliktene ytterligere. Vi frykter at den økte motortrafikken som vannscooterne medfører nær land, vil fortrenge myke trafikanter som padlere, badende, roere, seilere og dykkere/fridykkere - og redusere rekreasjonsverdien for turgåere, hyttefolk, turister og alle de som oppholder seg ved kysten vår, på innsjøer og ved vassdrag.
  2. Trussel mot dyre- og fuglelivet. Vår kyst har et rikt fugle- og dyreliv, med viktige hekke-, yngle-, myte- og rasteplasser, og vannscooterkjøring vil fortrenge dette.
  3. Øker risikoen for ulykker. Fjernes vannscooterregelverket, blir vannscooternes raske og ofte uforutsigbare kjøremønster en økende sikkerhetsrisiko for ikke-motoriserte aktiviteter i sjø og innsjøer.
  4. På tvers av faglige anbefalinger En evaluering fra Vista Analyse i 2014 konkluderer med at vannscooterkjøring kan ha vesentlige negative innvirkninger på friluftsopplevelsen til andre grupper.
  5. Trenger håndheving av regelverket – ikke fjerning. Vannscootere har bare vært tillatt i Norge i tre år, og ulovlig kjøring har allerede blitt et stort problem. Derfor trenger vi en bedre håndheving av regelverket. Løsningen er ikke å fjerne regelverket – det bør heller settes i verk tiltak som begrenser de negative konsekvensene av vannscooterkjøring.
  6. Norskekysten er uoversiktlig. Den norske kystlinjen er uoversiktlig, full av trange sund, holmer og skjær. Store deler av vår kyst passer derfor dårlig for lek med vannscooter. Begrenset oversikt gir økt fare for påkjørsler ved vannscooterkjøring og faren øker dersom vannscootere får operere nært land, slik regjeringens forslag vil innebære.
  7. Går på bekostning av reiselivet i Norge – særlig naturbasert reiseliv.
  8. Forslaget går på tvers av regjeringens stortingsmelding om friluftsliv. Denne påpeker at motorisert ferdsel utgjør en sikkerhetsrisiko for de som padler, seiler, ror eller bader. Svaret på denne utviklingen kan ikke være å åpne flere områder for mer støy og høy hastighet nær land.