Høringssvar fra Hjelmeland kommune

Høyringsuttale frå Hjelmeland kommune

Dato: 23.03.2017

Svartype: Med merknad

Hjelmeland kommune ber om at vannscooterforskriften vert vidareført. Oppheving av forskriften vil føra til meir uvettig køyring og unødig støy, noko som er uheldig. I tillegg sparer eit sentralt regelverk kommunane for arbeid.
Skulle forskrifta likevel bli oppheva, bør dette skje tidlegast frå 1. mai 2018. Kommunane treng tid for å utarbeide lokale forskrifter.

Vedlegg