Høringssvar fra Jan Eldor Jørgensen

Høring vannscooter

Dato: 23.03.2017

Svartype: Med merknad
Noen korte punkter på hvorfor jeg mener bruk av vannscooter innaskjærs snarere bør innstrammes enn åpnes på lik linje med småbåter pga den ekstreme hastighet de ofte bruker.. 
 
- Jeg har fra ulike steder i Søgne og Kristansand kommune sett mye uvettig kjøring. Spesielt har jeg sett kjøring som splitter flokker avsjøfugl, spesielt ender og svaner med unge kull. Hvor vannscotertraffiken er stor ser du ikke disse sjøfugl på dagtid - de forsvinner på formiddagen.
 
- Vanncootere brukes neste utelukkende til spenningskjøring, fornøyelse og lek - og de raskeste scootere kan komme opp i en fart på 120 km/t - som fremkom på et TV program sommeren 2016. Vi ser bl.a. 8 - tallskjøring og hopping over hekkbølger og ofte mange i følge..
 
- I byer og taffikerte steder er bilkjøring strengt regulert, men på sjøen er det fritt frem for full fart for både vannscooter og båter utenfor 50 meters grensen. Her teller ikke CO2 utslipp. Hensynsfull kjøring er mangelvare på hele Sørlandet. Sommeren -16 var det kun en eller to politibåter operative få timer daglig noen få sommeruker. Med andre ord "fritt frem" når det heller ikke mulig å anmelde disse i mangel av tydelige registreringsnummer.
 
Vannscootere skaper utrygghet med sin fart og er det flere samtidig i området er det neste umulig å lokalisere hvor de befinner seg. I løpet av en fin sommedag har jeg registret opp til 60 - 70 passeringer på dagtid - og det er på et sted hvor det pr. i dag er ulovelig å kjøre.
 
Jeg har vært mye ved strender og havet i andre europeiske land  - her opplever jeg ikke vannscooter kjøring som problematisk fordi det oftest er åpent og urolig  farvann avgrenset med bøyer. Hos oss gir skjærgården ofte rolige "laguner" og høy fart er mulig.
 
- En tilgrensende utfordring er fritidsbåter som tømmer toaletter hovedasklig i sjøen - hytteeiere betaler ekstraavgift for tømming av spillvann og har samme renovasjon.som vanlige husholdninger i kommunene. I tillegg betaler jeg 7 - 8 tusen kroner årlig i eiendomsskatt mens båteiere med kanskje større investeringer slipper unna alle tilsvarende avgifter. 
 
Forslag til løsning:
Hele småbåtproblematikken bør gjennomgås - staten taper store penger fordi det mangler reelle årlige avgifter og båtregister. Mange båter er ulovelig importert. Skiltene må kunne leses tydelig på minst 100 m avstand.
 
Innenfor skjærgården yttergrense bør lovlig hastighet for alle fartøy settes til f.eks 10 knop sommerhalvåret. Hensynsparagrafen bør forsterkes slik at det er lettere å bøtelegge subjektivt i forhold til andre sjøfarende og anlegg eller bading langs land. Dette vil gjøre politiets arbeid lettere.
 
Inntil det kommer et gjennomarbeidet forslag til regulering av småbåter og vannscootere bør gjeldende vedtekter fortsette, men at kommunene kan gi åpning for vannscooterkjøring om politikerne ønsker det.
 
 
Vennlig hilsen
 
 
Jan E Jørgensen