Høringssvar fra Lødingen kommune

Oppheving av vannscooterforskriften- uttalelse fra Lødingen kommune.

Dato: 23.03.2017

Svartype: Med merknad

Lødingen kommune har ingen særlige merknader til forslaget om å oppheve for vannscooterforskriften og likestille dette motorredskapet med små fritidsbåter lovmessig.

 

Lødingen kommune forutsetter at man slik som beskrevet i høringsforslaget kan ivareta behov for lokal regulering i bruk av vannscootere på samme måte som for små fritidsbåter. Dette blant annet for å kunne ivareta til lokale behov for naturvern, hensyn til dyreliv, kulturminner o.l.

 

Med hilsen

 

Kjetil Skjeie
Rådmann