Forsiden

Høringssvar fra Helsedirektoratet

Høring av forslag til endring av ekomregelverket om nødnummer, 5-sifrede nummer mv.-høringssvar fra Helsedirektoratet

Dato: 23.05.2018

Svartype: Med merknad

Helsedirektoratet viser til høringsbrev og høringsnotat av 12.april 2018. Samferdselsdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i ekomloven, ekomforskriften og nummerforskriften. Helsedirektoratet har følgende kommentarer.

Posisjonering av nødanrop fra mobiltelefon

Nøyaktig posisjonering av nødanrop er kritisk for nødstilte som kontakter helsetjenesten, og Helsedirektoratet er derfor positive til foreslått endring i forskriften rundt dette. Automatisk og nøyaktig posisjonering av nødstilte er viktig og kan ha stor betydning for å få ned responstid og usikkerhet ved hendelser.

Nød-SMS

Helsedirektoratet mener at tilgang til nødnumrene bør gjelde hele befolkningen og ikke bare en brukergruppe. Det gjelder også tekstlig kommunikasjon. Det er derfor uheldig at forslaget til forskriftstekst begrenser dette til å være døve og hørselshemmede sluttbrukere. Det bør derfor være opp til nødetatene selv å definere brukergruppe.

Vi vil derfor foreslå en endring av ordlyden i ny § 6-2 b i ekomforskriften slik at den lyder:

6-2b. SMS og MMS til nødnummer

Tilbyder skal sikre at sluttbrukere vederlagsfritt kan sende SMS og MMS eller tilsvarende til nødetatenes nødmeldetjeneste. Mobiltelefonen skal ved sending av SMS og MMS eller tilsvarende til nødnumrene posisjoneres som ved taleanrop.

Spesialnummer (5-sifrede nummer mv). 

Helsedirektoratet støtter de fremlagte forslagene om å sette maksimalpriser på både sluttbruker- og grossistnivå. I tillegg ønsker vi å bemerke at de foreslåtte endringene understøtter prinsippet om at pasientene i den offentlige helsetjenesten ikke skal pålegges egenbetaling som ikke er hjemlet i lov eller forskrift.