Forsiden

Høringssvar fra HLF (Hørselshemmedes Landsforbund)

Innspill til høring om endringer i ekomloven, ekomforskriften og nummerforskriften

Dato: 22.05.2018

Svartype: Med merknad

HLF (Hørselshemmedes Landsforbund) viser til nevnte høring og overbringer med dette våre innspill.

HLF har i flere år arbeidet at nødmeldetjenesten skal bli universelt utformet og tilgjengelig for alle, inkludert hørselshemmede. Dette innebærer å ha toveis skriftlig kommunikasjon mellom nødmeldetjenesten og den nødstilte. I mars i ble pilotprosjektet Nød-SMS i regi av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) satt i drift. Det er positivt at det nå er kommet på plass en begrenset løsning, men samtidig skuffende at det er en abonnementsbasert tjeneste der man må være forhåndsregistrert, og ikke en universell ordning hvor alle som har behov kan nyttiggjøre seg en slik tjeneste. HLF vil understreke viktigheten av universalitet når prosjektet skal evalueres og videreføres.

Vi anser endringene som er foreslått i ekomforskriftens § 6-2b som en formalisering overfor tilbydere om å tilby nød-SMS og -MMS kostnadsfritt for brukeren, og at de gjennom denne endringen blir pålagt dette, framfor at det gjøres på frivillig basis. HLF mener at en slik viktig samfunnsoppgave som kontakt med nødmeldetjenestene for hørselshemmede er, blir formalisert i lov og med det gir både nettilbyderne og nødetatene utvidede krav til å tilby dette. I tillegg er vi positive til at ordlyden i forskriftsteksten ikke utelukker nye tekniske løsninger i framtiden. Vi støtter forslaget til ny § 6-2b. 

Det er viktig at endringene i forskriftens § 6-2 a om bedre posisjoneringsdata til nødmeldetjenesten også blir gjeldende for brukere som sender SMS og MMS til nødetatene. Siden det vil kunne innebære noe lengre tid å sende SMS/MMS sett i forhold til å ringe, er det ekstra viktig at nødmeldetjenesten kan lokalisere brukeren raskt med god presisjon.

Vi ønsker dere lykke til i det videre arbeidet. Ta gjerne kontakt på orholm@hlf.no hvis uklarheter eller andre spørsmål.

Vedlegg