Høringssvar fra Helse Fonna

Dato: 21.09.2021

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår at det gis adgang til å lagre

prøvesvar for influensa med tilhørende

fødselsnummer i Meldingssystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

Formålet er å kunne ha tilstrekkelig rutinemessig overvåkning av

sykdommen over tid og beredskap mot sykdommen slik at det raskt kan

iverksettes tiltak ved økning i sykdomstilfeller.

Helse Fonna forstår det slik at dette ikke innebærer noen ekstra registrering eller rapportering for de som har meldeplikt til MSIS.

Helse Fonna støtter departementets vurdering i at nytten ved den foreslåtte endringen overstiger personvernulempene.