Høringssvar fra St. Olavs hospital HF

Dato: 01.10.2021

Det vises til vedlagte høringssvar fra St. Olavs hospital HF

Birger Henning Endreseth

Fagdirektør

Vedlegg