Høringssvar fra Gunvor Slaatto

Dato: 01.10.2021

Min borgarplikt er å delta i den offentlege samtala. Som det sjølvstendig, kritisk tenkande menneske eg er, med over 40 års fartstid i helsearbeid, har eg desse innvendingar til høringsnotatet:

- Det er kritikkverdig å bringe inn begrepet "overvåking" slik regjeringa bruker det i formålet med influensaregistrering. Å knytte begrepet "overvåking" til registrering av influensa er uheldig fordi det kan gripe inn i einskildmennesket sin integritet og borgarrett. Det rutinemessige registreringssystemet som allereide er i bruk, er tilstrekkeleg.

- Det er lite ønskeleg å operere med "pandemi"-begrepet i influensasammenheng. Det forstyrrar forståelsen av normale fenomen som kjem og går. Norge har tilstrekkeleg beredskap i helsevesenet til å ivareta slike oppgaver.

- Det er ikkje hensiktsmessig å knytte håndteringen av covid-19 pandemien opp mot behov for ein særleg infrastruktur før ei influensaperiode starter av grunnar nemnt ovanfor.

Eg åtvarar på det sterkaste å fortseta med å skape frykt for uhelse slik det har skjedd samanhengande del siste 18 månadene. Altfor mange let seg skremme, noko vi veit skaper helseproblem, både fysisk og psykisk. Dessutan er det usunt at helse i seg sjølv får stort fokus. Som menneske er vi fylt av både tankar, følelsar og handlingar i eit vidstrakt spekter der helse er eit viktig element, men alt med måte.
Livskvalitet er mangfald utover å vera navlebeskuar eller fryktdyrkar.

"Vi bør frykte frykten" er headingen til professor i filosofi Einar Øverenget i kroniken NRK 14. september 2020:
https://www.nrk.no/ytring/vi-bor-frykte-frykten-1.15150428

Frykt lammar den sjølvstendige tanke- og vurderingsevna og dermed begrensar den aktiv deltaking som borgar i vårt demokrati.