Høringssvar fra Iris Borg

Dato: 29.09.2021

Influensa hører ikke hjemme i kategorien for allmennfarlige sykdommer.

Regjeringen ønsker å flytte influensa fra gruppe C over i gruppe A over smittsomme sykdommer. Influensa hører ikke hjemme i denne kategoriens som inneholder en lang rekke svært allmenfarlige sykdommer.

I henhold til MSIS omtales gruppe C som «Dette er sykdommer der det er nødvendig med oversikt over situasjonen, men der det ikke er nødvendig med registrering av detaljerte opplysninger om enkelttilfeller. Meldingen inneholder avidentifiserte opplysninger.»

Influensa er en sykdom med svært lav dødelighet der det ikke er behov for å registrere detaljerte opplysninger om enkeltindivider.

Samt så er det ikke-relevant å lagre personopplysninger for en sykdom med såpass lav dødelighet.

Å lagre personidentifiserbare opplysninger om en sykdom med såpass lav alvorlighetsgrad er en unødvendig og muligens en ulovlig inngripen i personvernet.
I henhold til lov om helseregistre er det «Forbud mot å lagre unødvendige helseopplysninger», noe jeg mener gjelder den aktuelle saken.

All bruk av personopplysninger må ha et rettslig grunnlag for å være lov. Det betyr at virksomheten på forhånd må ha identifisert om det finnes et behandlingsgrunnlag. Hvis ikke det finnes, er behandlingen ulovlig. Vi mener at det ikke finnes et behandlingsgrunnlag for å skulle lagre personopplysninger omkring individuelle influensadiagnoser.

Behandlende lege kan uten vanskeligheter igangsette behandling av pasienten uten at en influensadiagnose meldes inn til MSIS og lagres der over lengre tid.

Jeg frykter at det nevnte forslaget om å plassere influensa i gruppe A over smittsomme sykdommer vil kunne føre til at samfunnet stenges ned på samme måte som for Covid-19 pandemien.

Det er stor slitasje etter pandemien, og misbruk av rettigheter i denne perioden er et faktum.

Befolkningen har vært utsatt for en enorm påkjenning med hensyn til testing, overvåking og radikale og til dels ulovlige inngrep de siste to årene.

Og dagelig skremsel fra norsk media.

Helsemyndighetene har grepet inn i en rekke av Norges Lover og menneskerettigheter med til dels manglende juridisk og medisinsk legitimitet.

Jeg avviser høringsforslaget da det ikke finnes noen legitim grunn for en slik registrering. En slik registrering vil gripe inn i personvernet, og åpne for muligheten for misbruk av opplysninger. Influensa er ikke en farlig sykdom, men en naturlig årlig hendelse som alltid har vært betraktet som ufarlig. Kostnadene for en slik registrering i MSIS er store både økonomisk, byråkratisk samt en belastning for befolkningen. Den vil også kunne føre til at man sykeliggjør en normal tilstand og slik skaper unødvendig stress og uro i befolkningen.

Iris