Høringssvar fra Helse Bergen HF, Haukeland universitetssjukehus

Dato: 16.09.2021

Høringssvar fra Helse Bergen HF, Haukeland universitetssjukehus

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår at det gis adgang til å lagre prøvesvar for influensa (negative og positive) med tilhørende fødselsnummer i Meldingssystemet for smittsomme sykdommer (MSIS). Formålet er å kunne ha tilstrekkelig rutinemessig overvåkning av sykdommen over tid og beredskap mot sykdommen slik at det raskt kan iverksettes tiltak ved økning i sykdomstilfeller.

Den foreslåtte endringen i MSIS-forskriften innebærer så vidt Helse Bergen forstår ikke noen ekstra registrerings- eller rapporteringsbyrde for helsepersonell eller de mikrobiologiske laboratoriene som har meldeplikt til MSIS. Endringen innebærer bare at Folkehelseinstituttet, som dataansvarlig for MSIS, ikke skal slette fødselsnumrene som allerede er rapportert inn sammen med prøvesvarene.

Helse Bergen er enig i at håndteringen av covid-19 pandemien har vist at det er nyttig med direkte identifiserbare helsedata. For å får en nasjonal oversikt over forekomst av influensa og kunne overvåke mer enn insidens – for eksempel sykelighet, hospitalisering, dødelighet og seinvirkninger – av denne gruppen virussykdommer, er det nødvendig å håndtere fødselsnummer som unik identifikator for sammenstillingsformål. Resultatet av sammenstilte helsedata og andre data om befolkningen kan gi oss verdifull informasjon til bruk for helseberedskapsformål, slik som beredskapsregisteret Beredt C19 har gitt for Folkehelseinstituttets analyser og rapporter under covid-19 pandemien.

Vi støtter departementets vurdering i at nytten ved den foreslåtte endringen i MSIS-forskriften overstiger personvernulempene.

Gitt forutsetningene over, støtter Helse Bergen at MSIS forskriften endres som foreslått.

Marta Ebbing, fagdirektør, Forskings- og utviklingsavdelinga

Dorthea Hagen Oma, smittevernoverlege, Seksjon for pasienttryggleik