Høringssvar fra Akershus universitetssykehus

Dato: 01.10.2021

Viser til deres høringsbrev av 20. august vedrørende forslag til endringer i overvåking av influensa i MSIS.

Høringsnotatet framstår helhetlig og anbefalingene er godt begrunnet. Relevante forhold er diskutert.

Bedre overvåkning gjennom individidentifiserbar registrering av influensatilfeller i MSIS-systemet vil kunne gi bedre beslutningsstøtte angående organisering av helsetjenesten og innføring av smittebegrensende tiltak, og dermed være nyttig for pasientene.

Ahus støtter forslaget.

Med hilsen

Akershus universitetssykehus HF