Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 713472

Dato: 01.10.2021

Jeg er skeptisk til forslaget slik det står utformet. Jeg følger Datatilsynets innvendinger vedrørende kobling av opplysninger til enkeltpersoner og angående viktigheten av at befolkningen har tillit til systemet. Jeg mener at en eventuell datainnsamling absolutt bør være anonym, alternativt at opplysninger avidentifiseres. Personvernet er svært viktig.

Melinda Merunadas høringssvar har også mange relevante poeng som bør tas med i vurderingen ved behandlingen av dette forslaget.