Høringssvar fra Norsk Sykepleierforbund

Dato: 30.09.2021

Norsk Sykepleierforbund (NSF) støtter ut fra en totalvurdering departementets forslag til endringer; at influensa føyes til sykdomsgruppe A, at det gis adgang til å lagre prøvesvar for influensa (negative og positive) med tilhørende fødselsnummer i Meldingsssystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

Formålet er å kunne ha tilstrekkelig rutinemessig overvåkning av sykdommen over tid og beredskap mot sykdommen slik at det raskt kan iverksettes tiltak ved økning i sykdomstilfeller.

Vi deler oppfatningen av at erfaringene fra covid-19 har synliggjort behovet for denne type infrastruktur. Influensasykdom er svært vanlig, det er en lite sensitiv helseopplysning og vi mener fordelene ved ordningen oppveier for evt. ulemper og personvernhensyn, jfr. kap. 3.2. Endringene vil etter vårt syn være viktige som ledd i en styrket pandemiberedskap.

Vedlegg