Høringssvar fra Hilde Rastad

Dato: 29.09.2021

Som alminnelig borger ønsker jeg å avvise høringsforslaget i sin helhet med følgende begrunnelser.
1. Influensa hører ikke hjemme i kategori for allmennfarlige sykdommer.
Regjeringen ønsker å flytte influensa fra gruppe C over i gruppe A over smittsomme sykdommer. I henhold til MSIS omtales gruppe C som «Dette er sykdommer der det er nødvendig med oversikt over situasjonen, men der det ikke er nødvendig med registrering av detaljerte opplysninger om enkelttilfeller. Meldingen inneholder avidentifiserte opplysninger.» Influensa er på linje med Covid -19 en sykdom med svært lav dødelighet der det ikke er behov for å registrere detaljerte opplysninger om enkeltindivider.
2. Dagens praksis har gjennom mange år vist seg å fungere godt
Det eksisterende systemet for melding av influensa har fungert bra gjennom alle år, og det har aldri tidligere vært noen debatt om hvorvidt dette ikke har fungert. I høringsnotatet fremkommer ikke noen vesentlige grunner til at dette behovet har endret seg nå nylig.
3. Unødvendig byråkrati og rapportering
Innmelding av personidentifiserbare opplysninger om influensadiagnoser er også unødvendig byråkrati og rapportering, noe som legger ekstra og unødvendig press på helsepersonell.
4. Stor slitasje etter covid-19 pandemien, misbruk av rettigheter
Befolkningen har vært utsatt for en enorm påkjenning med hensyn til testing, overvåking og radikale og til dels ulovlige inngrep de siste to årene. Helsemyndighetene har grepet inn i en rekke av Norges Lover og menneskerettigheter med tynn og/eller tildels manglende juridisk og medisinsk legitimitet.
5. Frykt for at det nevnte forslaget om å plassere influensa i gruppe A over smittsomme sykdommer vil kunne føre til at samfunnet stenges ned på samme måte som for Covid-19 pandemien. Alvorligheten av disse nedstengningene, som flere eksperter har evdet er grunnlovstridige har uansett hatt store negative konsekvenser for den norske befolkning, særlig barna.