Høringssvar fra Sandy Lunöe

Dato: 01.10.2021

Det bør ikke innføres permanent lagring av prøvesvar for influensa med fødselsnummer/ personidentifiserbare kjennetegn for både negative og positive svar. Dette er bl. a. fordi systemet kan være sårbart og føre til kobling mellom flere registre.

Jo flere koblingsmuligheter jo mer sårbart er hvert individ i Norge.

Det bør begrunnes hvorfor "permanent" lagring er foreslått og ikke et bestemt antall år.

Opplysninger skal i utgangspunkt være krypterte, og dekryptering skal loggføres. Det er visst få personer som har tilgang til direkte identifiserbare opplysninger.
Dessverre finnes det alltid mulighet for svikt i systemer - og det finnes magiske ord, som "dispensasjon" og "unntak".
Tilgang til Norges mange registre kan være gullgrubber for flere interesserte, bl.a forskningsmiljøer, den farmasøytiske industrien, forsikringsinstanser m fl.

Det har forekommet utstrakt, ulogisk og faglig ubegrunnet overvåkning og testing av befolkningen under "covid-pandemien", som for mange har ført til fortvilelse og sterkt svekket tillit til myndighetene.

Det kan i fremtiden forekomme enda flere smittsomme sykdommer som kan defineres som farlige. Dersom "covid-systemet" innføres for influensa blir det lettere å ta det i bruk også for andre smittsomme sykdommer. Hvor skal dette ende?

Med lagring av prøvesvar for influensasyke bør dette kun gjelde for influensasyke, ikke friske.
Prøvesvar kun for influensasyke bør kunne registreres og lagres, men uten personidentifiserbare kjennetegn/ fødselsnummer.

Det må ikke føre til utstrakt testing for influensa, slik som med "covid-pandemien",med tester som er så skandaløst upålitelige at de bør straks trekkes fra markedet og resultatene forkastes. Det er uforståelig at slike tester har dannet grunnlag for tiltak, til og med "lockdowns".

Det bør utføres grundige, selvstendige konsekvensanalyser før nye systemer/ rutiner innføres.
Slike konsekvensanalyser i forbindelse med testing og overvåkning vil ha avdekket bl.a. den tragiske situasjonen som vi nå har i Norge - en nervøs befolkning og en hel generasjon med nervøse barn.