Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 358266

Dato: 30.09.2021

Jeg er medlem av foreningen stop Lockdown og er helt enig i deres svar på denne høringen.

Foreningen Stop Lockdown avviser høringsforslaget i sin helhet med følgende begrunnelser.

1. Influensa hører ikke hjemme i kategori for allmennfarlige sykdommer.

Regjeringen ønsker å flytte influensa fra gruppe C over i gruppe A over smittsomme sykdommer. Influensa hører ikke hjemme i denne kategoriens som inneholder en lang rekke svært allmenfarlige sykdommer. I henhold til MSIS omtales gruppe C som «Dette er sykdommer der det er nødvendig med oversikt over situasjonen, men der det ikke er nødvendig med registrering av detaljerte opplysninger om enkelttilfeller. Meldingen inneholder avidentifiserte opplysninger.» Influensa er en sykdom med svært lav dødelighet der det ikke er behov for å registrere detaljerte opplysninger om enkeltindivider.

2. Dagens praksis har gjennom mange år vist seg å fungere godt

Det eksisterende systemet for melding av influensa har fungert bra gjennom mange år, og det har aldri tidligere vært noen debatt om hvorvidt dette ikke har fungert. Såkalte "fyrtårn" har ukentlig rapportert hvor mange av pasientene som har blitt diagnostisert med "influensaliknende sykdom". Dette har vært tilstrekkelig for myndighetene for å kunne planlegge for kapasitet i helsetjenesten. Det fremkommer ikke i høringsnotatet noen vesentlige grunner til at dette behovet har endret seg nå nylig.

3. Ikke-relevant å lagre personopplysninger for en sykdom med såpass lav dødelighet

Å lagre personidentifiserbare opplysninger om en sykdom med såpass lav alvorlighetsgrad er en unødvendig og muligens en ulovlig inngripen i personvernet. I henhold til lov om helseregistre er det «Forbud mot å lagre unødvendige helseopplysninger», noe vi mener

gjelder den aktuelle saken. All bruk av personopplysninger må ha et rettslig grunnlag for å være lov. Det betyr at virksomheten på forhånd må ha identifisert om det finnes et behandlingsgrunnlag. Hvis ikke det finnes, er behandlingen ulovlig. Vi mener at det ikke finnes et behandlingsgrunnlag for å skulle lagre personopplysninger omkring individuelle influensadiagnoser. Behandlende lege kan uten vanskeligheter igangsette behandling av pasienten uten at en influensadiagnose meldes inn til MSIS og lagres der over lengre tid.

4. Unødvendig byråkrati og rapportering

Innmelding av personidentifiserbare opplysninger om influensadiagnoser er også unødvendig byråkrati og rapportering, noe som legger ekstra og unødvendig press på helsepersonell.

5. Stor slitasje etter pandemien, misbruk av rettigheter

Befolkningen har vært utsatt for en enorm påkjenning med hensyn til testing, overvåking og radikale og til dels ulovlige inngrep de siste to årene. Helsemyndighetene har grepet inn i en rekke av Norges Lover og menneskerettigheter med tynn og til dels manglende juridisk og medisinsk legitimitet. Kun 850 personer har dødd på 18 måneder eller tre sesonger med koronaviruset, mot 1700 døde på en sesong med influensa i 2017. Altså har 5-6 ganger færre dødd med viruset enn normal influensa. De var 85 år i snitt, over gjennomsnittsalder og 90% døde med alvorlige underliggende sykdommer.

Stop Lockdown sa fra starten av at koronapandemien burde vært behandlet som influensa, og mangelen på skriftlige juridiske eller medisinske begrunnelser for inngrepene har ikke vært tilstede når dødstallene er så lave.

Å begynne en sykeliggjøring av befolkningen på denne måten for et virus som har medvirket til så få dødsfall er i våre øyne fullstendig uforsvarlig. Særlig med tanke på omkostningene for både nedstengningen og vaksineringen som skulle være medisinen for de 850 døde på 18 måneder. Etter 8 måneder med vaksinering, har 14.933 vaksinerte dødd. Begge tall er uavhengig av dødsårsak.

Vi frykter at det nevnte forslaget om å plassere influensa i gruppe A over smittsomme sykdommer vil kunne føre til at samfunnet stenges ned på samme måte som for Covid-19 pandemien. Vi vil understreke alvorligheten av disse nedstengningene, som vi mener er både grunnlovstridige, og som har hatt store negative konsekvenser for den norske befolkning, særlig barna. Lovforslaget vil også kunne føre til ytterligere makt til svære legemiddelselskaper som Pfizer, som tidligere har vært avslørt i alvorlige lovbrudd og utstrakt korrupsjon (https://violationtracker.goodjobsfirst.org/parent/pfizer?fbclid=IwAR1MEDuab8wu_5U7IRw 7PiaamZqd4Pg5BaBY3qeAgaMxGeQ0q0QxTMhOLqw og https://www.fiercepharma.com/pharma/pfizer-faces-doj-sec-foreign-bribery-probes-for- china-russia- operations?fbclid=IwAR14YuKZ3AnlVlfydkb0iVQ9D65KrfWLWz_cPpm8nrbdMkEjgHuApmIXx qo)

6. Konklusjon

Stop Lockdown avviser høringsforslaget da det ikke finnes noen legitim grunn for en slik registrering. En slik registrering vil gripe inn i personvernet, og åpne for muligheten for misbruk av opplysninger. Influensa er ikke en farlig sykdom, men en naturlig årlig hendelse som alltid har vært betraktet som ufarlig. Kostnadene for en slik registrering i MSIS er store både økonomisk, byråkratisk samt en belastning for befolkningen. Den vil også kunne føre til at man sykeliggjør en normal tilstand og slik skaper unødvendig stress og uro i befolkningen, som mer enn noensinne trenger ro og normalitet i hverdagen. Som vi ser av omkostningene etter nedstengningen er de enorme, spesielt for barn, og det vil ta mange år å komme over det kollektive traumet myndighetene har skapt med denne nedstengningen og sykeliggjøringen av et virus som faktisk kun har medvirket til 850 døde på 18 måneder eller tre sesonger, noe som ligger opptil 5-6 ganger lavere enn normale influensatall. Når ”medisinen” (vaksinen) medvirker til 14.933 dødsfall på halvparten så lang tid, er det noe som er alvorlig galt og som bør undersøkes grundig.

Stop Lockdown er også bekymret for den enorme korrupsjonen som gjennom mange år har utfoldet seg i legemiddelbransjen og er spesielt bekymret for Pfizer som er dømt to ganger for korrupsjon og for tiden er under etterforskning for bestikkelser av offentlige tjenestemenn. Pfizer sin vaksine har bidratt til 92,5% av dødsfallene etter vaksinering, og likevel nevnes de ikke av helsemyndighetene, og det gis heller ingen advarsler med hensyn til Pfizer vaksinen. Dødstallene (14.933) holdes også skjult for befolkningen, og Legemiddelverket oppgir kun 201 døde offisielt, når det FAKTISK er 14.933 som har dødd etter vaksinering. Denne mangelen på offentliggjøring av vesentlig informasjon som gjør at folk kan gi et opplyst samtykke som gjelder vaksinering gjør at tilliten til helsemyndighetene for mange er brutt.

Tilliten til helsemyndighetene er også brutt etter at Koronakommisjonen avdekket av selve nedstengningen var ulovlig https://www.aftenposten.no/norge/i/wezOmd/koronakommisjonen-regjeringen-broet- grunnloven-da-krisen-rammet-norge

Tilliten til helsemyndighetene er også brutt ved at alle inngrepene i Grunnloven og menneskerettighetene er blitt foretatt uten å legge frem en eneste skriftlig eller juridisk begrunnelse.

Tilliten til helsemyndighetene er også brutt etter at personvernet ble brutt med en lovstridig helseapp med sporingsmekanismer som regjeringen ba hele befolkningen inkludert forsvarsministeren om å laste ned. Vi har ikke lenger tillit til at Helsemyndighetene klarer å ivareta personvern, lover og menneskerettigheter, og vil ikke gi dem tillit til å utvide deres mandat på dette området. Vi har en begrunnet mistanke til at også vaksineappen og helseregisteret bryter personvernlovgiving og ber om at dette undersøkes.

Som vi ser har helsemyndighetene misbrukt nordmenns lovfestede rettigheter ved flere anledninger og vi tillater ikke at dette skjer igjen. Vi ser at høringsforslaget åpner for slikt misbruk, og avviser derfor forslaget i sin helhet.

Nedenfor gjengir vi faktagrunnlaget for våre påstander.

Tiltakene er brudd på menneskerettighetene

Vi ønsker spesielt å fokusere på hvordan nedstengningen bryter med grunnleggende menneskerettigheter. Det norske forvaltningsapparatet plikter å fremme menneskerettigheter, også i smittevernsarbeidet. Dette følger av Grunnloven § 102, som slår fast at «Statens myndigheter skal respektere og sikre menneskerettighetene slik de er nedfelt i denne grunnlov og i for Norge bindende traktater om menneskerettigheter.» Nærmere detaljer følger av menneskerettsloven og alminnelig lov.

Når norske myndigheter iverksetter tiltak for å sikre og respektere liv og helse, vil andre menneskerettigheter ofte bli berørt. Menneskerettighetsbestemmelsene utgjør et samlet hele, der rettighetene spiller sammen og skal tilpasses til hverandre. Denne helhetlige tilnærmingen har røtter tilbake til FNs verdenserklæring om menneskerettigheter av 1948, og er særlig aktuell når samfunnet blir satt under stort press, som nå.

Samtidig innebærer dette at det må foretas en balansering mellom rettigheter, i den forstand at noen rettigheter må vike for at andre skal kunne gjennomføres. De tiltakene som er innføres, favner bredt, og berører derfor mange og ulike menneskerettigheter. De mest aktuelle følger av listen nedenfor:

• Forbudet mot frihetsberøvelse (innføring av karantene og isolasjon, besøksbegrensninger).

• Bevegelsesfriheten (begrensninger i reiser inn og ut av landet og mellom områder i landet, eller krav som stilles til avstand mellom passasjerer som reiser kollektivt).

• Retten til respekt for familielivet (splitting av familier ved isolat eller der familien nektes å besøke eldre som er innlagt på institusjon, besøksbegrensninger).

• Retten til respekt for privatlivet (pålegg om hygieniske tiltak eller at folk ikke skal ha fysisk kontakt med hverandre, besøksbegrensninger.

• Retten til respekt for sitt personvern (innsamling og analysering av private opplysninger, for eksempel om flyreiser, hotellbestillinger, medisinkjøp eller hvem som har vært hvor og med hvem, virusappen).

• Tros- og livssynsfriheten (forbud mot gjennomføring av tradisjonelle gudstjenester og religiøse møter eller krav om at praksis som for eksempel dåp og begravelser gjennomføres på spesielle matter, forsamlingsbegrensninger).

• Ytringsfriheten (innføring tiltak for å hindre spredning av informasjon som kan skape panikk i befolkningen eller spekulativ markedsføring av kommersielle produkter, massiv sensur I presse og sosiale medieer mht kritisk informasjon).

• Informasjonsfriheten (sikre tilgang til informasjon, for eksempel gjennom internett og tradisjonelle medier, og i noen tilfeller å dele informasjon som er avgjørende for de valgene enkeltindivider tar).

• Forsamlingsfriheten (krav om avstand mellom deltakere som gjennomfører en offentlig protest eller der mennesker ønsker å samles for sosiale arrangementer).

• Retten til vern om eiendom (eventuell ekspropriasjon av medisinsk utstyr eller føringer på hvordan visse bransjer kan operere).

• Retten til arbeid (ansatte nektes tilgang til sin arbeidsplass eller forbys å forlate hjemmet, samtidig som rettigheten tilsier at myndighetene skal bidra til å sikre trygge og sunne arbeidsforhold).

• Retten til tilfredsstillende levestandard (også de som underlegges karantene eller isolat bør ha tilgang til mat, bevegelse, lys, sosial kontakt og annet).

• Retten til utdanning (stenging av skoler eller forbud mot at smittefarlige skoleelever gis adgang til skolene – men samtidig må det det tilrettelegges for hjemmeundervisning og bruk av alternative lokaler eller undervisning utendørs).

• Barns rettigheter (for eksempel retten til å bli hørt og kravet om at barnets beste skal være et grunnleggende hensyn ved alle handlinger som berører barn).

• Særlige rettigheter for utsatte grupper.

• Forbudet mot diskriminering (eventuell ulikebehandlingen må være saklig, formålstjenlig, proporsjonal og godt begrunnet)

Mange av tiltakene bryter med Norges Grunnlov:

I tillegg til mulige inngrep i menneskerettigheter nevnt over, har også tiltakene en del mot Grunnlovsfeste rettigheter. En kort liste over mulige inngrep følger under.

Grunnloven § 16

Det følger av Grl. § 16 at alle innbyggere i riket har fri religionsutøvelse. Myndighetenes tiltak ifm covid-19 har vanskeliggjort religionsutøvelsen for mange, ved å sette restriksjoner på møtevirksomhet

Grunnloven § 49

Folket utøver den lovgivende makt ved Stortinget. Regjeringen har i stor grad tilsidesatt denne bestemmelsen under håndteringen, og gitt lover utenom Stortinget.

Grunnloven § 92

Det følger av Grl. § 92 at statens myndigheter skal respektere og sikre menneskerettighetene.

I fravær av begrunnelse fra myndighetene er det usikkert hvordan bestemmelsen er ivaretatt. Vår gruppe kan ikke se at det foreligger noe skriftlig materiale eller begrunnelser som viser at myndighetene har tatt tilstrekkelig hensyn til menneskerettighetene ved innføring av tiltak.

Grunnloven § 100

Det følger av Grl. § 100, sjette ledd at "Det påligger statens myndigheter å legge forholdene til rette for en åpen og opplyst offentlig samtale".

Som nevnt over har begrunnelser fra myndighetene vært tilnærmet fraværende. Det faglige grunnlaget for tiltakene er hemmeliggjort, og det er heller ikke vist til hvilke juridiske vurderinger som er gjort i forkant av de enkelte, og svært inngripende tiltakene. Det er for øvrig et alminnelig forvaltningsrettslig prinsipp at vedtak skal begrunnes, og jo mer inngripende et vedtak er, jo høyere krav stilles til begrunnelsen.

I fravær av begrunnelser har regjeringen umuliggjort en åpen og opplyst offentlig samtale om tiltakene. Dette er etter vårt syn et klart brudd på Grunnloven, og meget uheldig for demokratiet.

Grunnloven § 101

Det fremgår av Grl. § 101 at "alle kan møtes i fredelige forsamlinger og demonstrasjoner".

Bestemmelsen er brutt flere ganger med restriksjoner på forsamlinger, og har også vanskeliggjort demonstrasjoner. Politiet har for øvrig vært tydelige på at de vurderinger regjeringen har gjort i forbindelse med denne bestemmelsen, ikke gir politiet rett til å avvikle demonstrasjoner.

Politiets har dermed sagt rett frem at myndighetenes tiltak her er i brudd med Grunnloven:

https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/wPaPy5/det-er-ikke-politiet-som-gir- tillatelse-til- demonstrasjoner-det-er-gr

Grunnloven § 102

"enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin kommunikasjon (...) Statens myndigheter skal sikre vern om den personlige integritet".

Denne bestemmelsen har blitt brutt utallige ganger ifm myndighetenes håndtering.

Det er blitt gitt restriksjoner på bruk av privat hjem med tall på antall deltakere på private fester. Det er gjort inngrep i familieliv ved at folk ikke har fått møte sine kjære på eldrehjem mv, og ikke fått deltatt i begravelser eller andre private sammenkomster av stor viktighet for folk som konfirmasjoner mv.

Retten til personlig integritet ble det gjort inngrep i ved påbud om munnbind. Eksemplene

er mange.

Grunnloven § 104

Det fremgår av Grunnloven § 104 at:

"Barn har krav på respekt for sitt menneskeverd. De har rett til å bli hørt i spørsmål som gjelder dem selv, og deres mening skal tillegges vekt i overenstemmelse med deres alder og utvikling

Ved handlinger og avgjørelser som berører barn, skal barnets beste være et grunnleggende hensyn

Barn har rett til vern om sin personlige integritet. Statens myndigheter skal legge forholdene til rette for barnets utvikling, herunder sikre at barnet får den nødvendige økonomiske, sosiale og helsemessige trygghet, fortrinnsvis i egen familie".

Bruddene på denne bestemmelsen, og hensynet til barnets beste har etter vårt syn vært grove under denne pandemien. Det har hele tiden vært klart at barn ikke blir rammet av denne sykdommen, og at de heller ikke er særlige smittespredere. Likevel har barna og ungdommen kanskje tatt den største belastningen under pandemien, gjennom skolestengning, manglende oppfølging av utsatte barn hjemme, ekstrem psykisk påkjenning gjennom tiltak i skolen som gir grunn til å skape redsel mv. Innvirkingen på barn bør utredes særlig og grundig så snart som mulig.

Særlig kritikkverdig er det at myndighetene ikke har vist til hvordan de har vurdert hensynet til barnas beste gjennom tiltakene.

Grunnloven § 106

"Enhver som oppholder seg lovlig i riket, kan fritt bevege seg innenfor rikets grenser og velge sitt bosted der. Ingen kan nektes å forlate riket med mindre det er nødvendig av hensyn til en effektiv rettsforfølgelse eller for avtjening av verneplikt. Norske statsborgere kan ikke nektes adgang til riket."

Her nevnes raskt hytteforbud, karanteneplikt ved utreise/innreise, søringkarantene, besøksbegrensninger med videre.

Grunnloven § 109

"Enhver har rett til utdannelse. Barn har rett til å motta grunnleggende opplæring"

Dette trenger ingen nærmere utdypning.

Grunnloven § 110

"Statens myndigheter skal legge forholdene til rette for at ethvert arbeidsdyktig menneske kan tjene til livets opphold ved arbeid eller næring"

Myndighetene har ved sine tiltak vanskeliggjort arbeid for mange, og har vært en direkte årsak til at ekstremt mange har mistet sitt arbeid, og mulighetene til å tjene til livets opphold ved arbeid eller næring.

Skadevirkningene av nedstengningen er større enn noensinne siden 2.verdenskrig.

1: Økonomiske konsekvenser

1.1: 105% økning i arbeidsledighet blant de med høy utdanning https://www.ssb.no/arbeid- og-lonn/statistikker/akumnd/maaned 1.2: 83% økning i arbeidsledighet for hele landet fra november 2019 https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/statistikker/akumnd/maaned 1.3: BNP falt 2,5% (SSB) 1.3 Nasjonal inntekten falt med 3% (SSB) 1.4: Handelsoverskuddet utradert (SSB) 1.5: Reisevirksomhet og hotellovernatting redusert med 40%, 71% færre flypassasjerer i 4.kvartal (SSB) 1.6: Nedgang i sysselsetting i hele landet (SSB) https://www.ssb.no/korona/statistikk-om-koronakrisen#blokk-2 1.7: Kraftig økning i bruk av penger fra oljefondet

1.8: Forventet økning i konkurser

1.9: Massiv økning i gjeld og inkassosaker https://www.nettavisen.no/okonomi/inkassotopp-slar-full-alarm-om-gjeld-i-norge-vi-er-pa- kokepunktet/s/12-95-3424083292 https://www.lo.no/globalassets/okonomi-og- samfunn/nr.1_20_okonomiske_konsekvenser_av_langvarige_smitteverntiltak.pdf

1.10: Oljefondet tappes for mange hundrevis av milliarder utover det normale: https://e24.no/norsk-oekonomi/i/dlORXq/tar-ut-620-milliarder-kroner-fra-oljefondet-paa- to-aar

2: Psykiske konsekvenser

2.1: Dobling av selvmordshenvendelser https://www.dagsavisen.no/rogalandsavis/nyheter/2020/05/22/kraftig-okning-i- henvendelser-til-hjelpetelefoner-under-koronakrisen/ 2.2: Økt bruk av narkotika blant unge over hele landet https://narkotikapolitikk.no/narkotikabruk-blant-ungdom-oker-over-hele-landet/ 2.3: Kraftig økning i pågang av unge med alvorlige psykiske lidelser, inntil 20% økning på enkelte klinikker. https://www.uib.no/pandemi/142414/ny-studie-skal-gi-svar-om-unge- som-sliter-under-pandemien 2.4: Kraftig økning i angst og depresjoner blant voksne https://forskning.no/angst-depresjon-ntb/kraftig-okning-i-symptomer-pa-angst-og- depresjon-under-koronakrisen/1684156

2.5: 1 av 4 barn har utviklet angst av tiltakene https://www.dagsavisen.no/nyheter/verden/2020/05/09/redd-barna-advarer-barn-melder- om-psykiske-problemer-som-folge-av-koronautbruddet/ NB! Vi er spesielt bekymret for sårbare barn og unge, som mister normal utdanning, fritidstilbud, trening, sosial kontakt på læringsstedene og blir utsatt for sterkt press mht massetesting nå iverksatt i Oslo.

3: Helsemessige konsekvenser

3.1: Ingen overdødelighet (SSB) 3.2: Dødstall for viruset 5 ganger lavere enn normale influensatall. 641 døde total på to sesonger gir 320 pr sesong. I 2016 døde 1600 av influensa i Norge, i 2017/18 døde 1400. De døde av viruset er 85 år i snitt og 90% hadde underliggende alvorlige sykdommer fra før https://www.worldometers.info/coronavirus/country/norway/ 3.3:

4: Sosiale konsekvenser

4.1: 33% nedgang i ekteskap (SSB) 4.2: Laveste befolkningsøkning siden 2001 (SSB) 4.3: 36% økning i grov vold mot barn https://www.nrk.no/sorlandet/kraftig-okning-i- alvorlig-vold-mot-barn-1.15375187

5: Arbeidsmessige konsekvenser

5.1: Kraftig økning i bruk av hjemmekontor (SSB) 5.2: Arbeidsledigheten økt med 83%, 5.3: 105% økning for de med høyest utdanning 5.4: Forventet sterk økning av konkurser i flere bransjer, SSB melder om nedgang for 2020, men forventer etterslep av konkurser i 2021 (SSB) https://www.bygg.no/article/1449382 5.5: https://ne.no/2021/01/06/frykter-flere-konkurser/ 5.6: Nedgang i sysselsetting for hele landet (SSB)

6: Utdanningsmessige konsekvenser

6.1: Halvparten av skolene måtte bruke annet personale som lærere, bruken av hjemmeskole med foreldre som lærere økt kraftig https://www.ssb.no/korona/statistikk- om-koronakrisen 6.2: Kvaliteten på undervisningen og motivasjonen sterkt redusert av nedstengningen https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og- krisehandtering/koronavirus/anbefalinger-og- beslutninger/Fylkesmennene%20rapportering%20av%20konsekvensene%20av%20stengte% 20barnehager%20og%20skoler%20-%20oppsummering.pdf/_/attachment/inline/0f44e98c- dd74-46e8-8411- f4461099dc73:28b67667015d52e591a2eadfbcfefcb2449cc18e/Fylkesmennene%20rapportering%20av%20konsekvensene%20av%20stengte%20barnehager%20og%20skoler%20- %20oppsummering.pdf