Høringssvar fra Agder og Telemark biskop

Dato: 02.04.2019

«Endringer i abortloven – fosterreduksjon» Høringsuttalelse fra Biskopen i Agder og Telemark

Takk for anledningen til å uttale seg om regjerningens forslag til endring i abortloven. Biskopen i Agder og Telemark støtter denne innstramningen ut fra følgende begrunnelser.

Kirken har alltid betraktet fosteret som et menneskeliv som har krav på beskyttelse fra unnfangelsen av og at menneskeverdet er gitt av Gud og er det samme for alle uavhengig av funksjonsdyktighet, kjønn mm. Det skal derfor tungtveiende grunner til for at abort kan finne sted. Høringsnotatets beskrivelse av hvordan fosterreduksjon blir utført; «Legen setter en injeksjon av kaliumklorid i fosterhjertet s.2)», beskriver den etiske utfordringen det er å foreta en abort. Et liv avsluttes.

Fosterreduksjon er et etisk tema som det er nødvendig å ta en prinsipiell stilling til. Problemstillingen var ikke aktuell den gang loven ble vedtatt. Biskopen er enig med departementet om at: «De etiske vurderingene ved fosterreduksjon er ulik vurderingene ved svangerskapsavbrudd ellers. (…) Spørsmålet er ikke om kvinnen selv skal bestemme om hun ønsker å fullføre et svangerskap og få barn, men om hun også skal ha rett til å velge hvor mange barn hun vil bære fram (Høringsnotatet s.5)»

En viktig etisk utfordring som fosterreduksjon stiller oss over, er faren for sortering ut fra tilgjengelig kunnskap om fosteret. Selv om prosedyrene ved fosterreduksjon pr i dag sier at «legen som utfører inngrepet velger det/de lettest tilgjengelige fosteret/fostrene», vil muligheten og en eventuell fristelse til å velge andre kriterier for hvem som skal få leve av fostrene, være der. Vitenskapens fremskritt når det gjelder å skaffe informasjon om fosteret og tidspunktet hvor den er tilgjengelig stadig blir tidligere i svangerskapet, øker faren for selektiv abort ut fra for eksempel kjønn eller funksjonsevne.

Fosterreduksjon reiser spørsmål det fosteret som faktisk ble født kan stille seg. Hvordan er det å leve med kjennskap til at det egentlig var tvilling/trilling eller firling?

Fosterreduksjon kan også føre til et annet etisk dilemma, at et annet menneske blir brukt som middel for et annet menneskes liv. Dersom man foretar fosterreduksjon på tilfeldig fostre for å redusere faren for prematur fødsel eller spontanabort, blir de abortere fostrene brukt som et middel for de andre.

Selv om faren ikke er høy, vil en fosterreduksjon alltid også innebære en fare for å skade det/de andre fostrene.

Det er dessuten teknisk vanskelig å utføre fosterreduksjon før 12 uke i svangerskapet. Det er derfor naturlig at slike aborter må behandles i en nemd.

Ved å tillate fosterreduksjon vil Norge være på kollisjonskurs med den etiske tenkningen i andre land.

Stein Reinertsen

Biskop i Agder og Telemark