Høringssvar fra Sagene SV

Dato: 02.04.2019

Hvem vet bedre enn kvinnen selv?

Sentralt i denne saken ligger et tenkt skille mellom tvillinger og andre søsken. Dette skillet er riktig rent teknisk; søsken som ikke er tvillinger deler ikke svangerskap. Rent teoretisk er skillet derimot mindre betydelig: Tvillinger er søsken som kommer samtidig.

Dersom en kvinne velger å få et barn, har hun fremdeles full anledning til å velge abort dersom hun skulle bli gravid senere. Vi anser altså ellers kvinner til å være fullt kapable til å gjøre sin egen familieplanlegging, og til å velge å få ett barn, men ikke to, eller to, men ikke tre, så lenge disse hører til ulike svangerskap. Dersom disse hører inn i samme svangerskap blir denne retten imidlertid stilt spørsmål ved.

Det legges til grunn at teknologiske endringer har ført til muligheter som ikke fantes på det tidspunktet abortloven ble skrevet. Det er derimot vanskelig å forstå hvorfor teknologiske endringer skal tolkes dithen at de ikke skal komme kvinner til gode, i det at de får flere valgmuligheter enn før og mulighet til å ha større kontroll over eget liv og helse.

Vi anser nemnder for å være en foreldet og patriarkalsk struktur som legger til grunn at en ekstern gruppe skal kunne ta bedre avgjørelser enn hun hvis kropp det angår. Det er usikkert, og såvidt oss bekjent, på ingen måte dokumentert at en nemnd tar bedre avgjørelser (og hva er “bedre”?) enn personen som selv er gravid og vert for fostrene.

I denne saken mener Sagene SV at kvinnen selv er den som er best skikket til å ta det beste valget, gitt god og korrekt informasjon. Vi ser ikke noen grunn til å sette opp en nemnd for fosterreduksjon. Vi mener at kvinner har rett til å bestemme hvor mange barn de skal bære fram, også når disse barna er en del av samme svangerskap. Vi mener at en nemnd ikke har rett til å bestemme hvor mange barn en kvinne skal bære frem, og at det er urimelig å hevde at en ekstern nemd skal ha bedre forutsetninger for å ta denne avgjørelsen enn hun hvis kropp dette angår.

Vi støtter ikke den foreslåtte endringen, og hevder kvinnens rett til å bestemme hvor mange barn hun vil ha. Vi mener at nytilkomne teknologiske muligheter bør gi kvinner mer kontroll over egen kropp, ikke mindre.