Høringssvar fra Borg biskop, Atle Sommerfeldt

Dato: 01.04.2019

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt ut en høring med forslag til endringer i abortloven for å regulere adgangen til fosterreduksjon. Departementet foreslår at alle begjæringer om fosterreduksjon skal behandles i nemnd, uavhengig av når i svangerskapet inngrepet eventuelt gjennomføres eller av hva som er årsaken til ønsket om fosterreduksjon.

Borg biskop avgir følgende høringssvar:

Spørsmålet om fosterreduksjon er et krevende etisk dilemma. På den ene siden kan det anføres legitime argumenter for en slik praksis, blant annet at man reduserer risikoen for spontanabort, tidlig fødsel og alvorlige svangerskapskomplikasjoner som flerlingesvangerskap kan medføre.

På den andre siden reiser spørsmålet om fosterreduksjon særlig tunge etiske problemstillinger, der abortlovens grunnleggende prinsipp om kvinnens selvbestemmelse må veies opp mot den eventuelle retten til å velge hvor mange og hvilke barn som skal bli født.

Borg biskop mener det er en forskjell på en avgjørelse om å avslutte et svangerskap og å abortere ett av to eller flere friske fostre. Dette kan i fremtiden åpne en mulighet for seleksjon og sortering av fostre. Det er viktig å forebygge en utvikling der vi kan ende med å tillate bevisst selektiv fosterreduksjon på friske flerlinger. Videre kan den tilfeldige utvelgelsen av hvilket foster som aborteres føre til senere tunge eksistensielle utfordringer for de barna som bæres frem og vokser opp.

Det er gode grunner til at spørsmål om fosterreduksjoner bør behandles i nemnd. Det er en stor og krevende avgjørelse for kvinnen dette gjelder, noe som kan være fornuftig å gjøre i samråd med kvalifisert helsepersonell. Det medisinske fagmiljøet viser for eksempel til økt risiko for den/de gjenlevende barna i magen. Når det er sosiale og økonomiske grunner for ønske om fosterreduksjon, kan samtale i nemd gi større innsikt i ordninger og muligheter for støtte. Den foreslåtte lovendringen må ikke sees isolert, men bør følges opp av andre politiske tiltak som sørger for at det faktisk vil være mulig å ta vare på flere barn. Mennesker i en allerede sårbar situasjon vil kunne trenge styrket bistand fra samfunnet for å kunne gi tilfredsstillende omsorg for barna.

Borg biskop støtter også vurderingen til det medisinske fagmiljøet ved Nasjonal behandlingstjeneste for avansert invasiv fostermedisin. Siden fosterreduksjon av medisinske årsaker hovedsakelig blir utført etter tolvte svangerskapsuke, er det viktig at man i dette spørsmålet følger eksisterende lovgivning som fastslår at abortinngrep etter tolvte uke skal nemndbehandles.

Borg biskop støtter med disse kommentarene forslaget til endring i abortloven.