Høringssvar fra Oslo SV

Dato: 01.04.2019

Høringssvar til "Endringer i abortloven ved fosterreduksjon"

Vi i Oslo SV mener de foreslåtte endringene, som gjør at fosterreduksjon ikke lenger skal være selvbestemt, er et uakseptabelt angrep på kvinners rett til selvbestemmelse. Om man ønsker barn, når man ønsker barn, og hvor mange barn man ønsker seg, må være opp til den gravide kvinnen.

For oss i Oslo SV er det åpenbart at den beste til å vurdere egen livssituasjon og kapasitet er kvinnen selv. Det syns vi er trist at ikke regjeringen ser ut til å gjøre. Vi reagerer også sterkt på at man mener at det er en nemnd som skal bestemme hvilken helserisiko norske kvinner skal utsettes for, om de ønsker seg barn.

På de fleste samfunnsområder ser vi på teknologiske framskritt som et gode. Vi reagerer derfor i tillegg på at det motsatte synes å være tilfelle når det kommer til kvinners liv. At muligheter til å bestemme over egen reproduksjon øker, burde komme kvinnene til gode, ikke føre til et ønske om å begrense tilgangen til teknologien.

Abortlovgivningen angår vesentlige etiske spørsmål, og bør i likhet med andre vesentlige etiske avveininger i lovverket sammenfalle med det befolkningen oppfatter som etisk og moralsk riktig. Et spørsmål om endringer i abortloven bør derfor gå gjennom normale demokratiske prosedyrer, i programprosesser i partiene som deretter framlegges i valg. Vi oppfatter ikke at en eventuell innskrenking av abortloven har vært igjennom en normal politisk prosess, eller at det er noe grunnlag for å framholde at det er oppslutning i flertallet av befolkningen om dette. Abortlovgivningen har er tuftet på etiske vurderinger med sterk oppslutning i befolkningen, og egner seg ikke for politisk hestehandel. En slik forhastet framgangsmåte trivialiserer en alvorlig etisk problemstilling.

En lov er ikke en løsrevet tekst, men må sees i sammenheng med intensjonen med loven. Denne loven oppsto i en forhandling med et parti som flere ganger har fremmet grunnlovsforslag om å avskaffe selvbestemt abort. Derfor finnes det ingen annen måte å tolke dette forslaget på enn at man her på vilkårlig vis lager innskrenkninger i loven, som et ledd i en systematisk uthuling av norske kvinners rettigheter.

Oslo SV Vi godtar ikke den innskrenkingen av kvinners rettigheter regjeringen foreslår, men ønsker derimot full selvbestemmelse - uten nemnd.