Høringssvar fra Den norske jordmorforening

Dato: 01.04.2019

Høring av forslag til endringer i abortloven - fosterreduksjon

Det er stor tilslutning til dagens abortlov, kvinnens selvbestemmelse er et viktig prinsipp i Norge. Den norske jordmorforening mener at dette prinsippet må være gjeldene også etter 2019 slik det har vært i 40 år.

Den norske jordmorforening støtter departementets forslag om at det presiseres i loven at fosterreduksjon skal betraktes som et svangerskapsavbrudd.

Vi støtter formuleringen i dagens abortlov om at:

Retten til selvbestemmelse før utgangen av tolvte svangerskapsuke er begrunnet med at kvinnen selv er nærmest til å bestemme om hun skal fullføre et svangerskap eller ikke. Før utgangen av tolvte svangerskapsuke må hensynet til fosterets rettsvern vike dersom kvinnen ikke ønsker å få barn.

Den norske jordmorforening støtter ikke at kvinnens selvbestemmelsesrett før uke 12 fratas kvinnen fordi hun er gravid med flere fostre. Det at det teknisk er vanskelig å foreta inngrepet før uke 12 gjør at denne aborten skiller seg fra en abort der det er ett foster. Abortforskriften §3 Dersom utførelsen av avbruddet må utsettes i kortere tid av hensyn til forsvarlig medisinsk praksis, endrer ikke dette kvinnens kompetanse etter første ledd. Mener vi løser dette.

Den norske jordmorforening er kritisk til at disse kvinnen skal møte en nemd som skal avgjøre om hun får innvilget abort eller ikke. Det er vanskelig å forstå denne beslutningen når fagmiljøet sier at alle kvinnene vil få innvilget aborten i nemnd, samt at regjeringen sier at innstramningen ikke har som mål å redusere aborttallene. Den norske jordmorforening vil foreslå at nemden erstattes med en tverrfaglig rådgivningstjeneste, som kan gi den gravide gode informasjon og veiledning før hun selv tar valget.

Den norske jordmorforeningen støtter forøvrig jordmorutdanningen- Oslo Met sitt innspill.

Vennlig hilsen

Kari Aarø

Leder Den norske jordmorforening

Kirsten Jørgensen

Leder faglig etisk utvalg