Høringssvar fra Anonym

Dato: 20.03.2019

Svartype: Med merknad

Nei til innskrenking av selvbestemt abort


Å være gravid innebærer en stor risiko for kvinnekroppen. Jo flere fostre kvinnen bærer på jo større risiko tar hun, først og fremst på vegne av egen kropp, men også indirekte på vegne av barn hun allerede har født og har ansvar for. At en nemnd skal tvinge en kvinne til å bære frem 2, 3 eller 4 fostre er umenneskelig med den risikoen det innebærer. Like umenneskelig blir det å kreve av henne at hun må abortere alle. Kvinnen tar risikoen, hun skal og må ta avgjørelsen om fosterreduksjon selv, enn så tung den er. Å legge stein til byrden ved å sende henne gjennom et nemndsystem vil gjøre en i utgangspunktet uutholdelig situasjon enda verre. Det vil også bli opp til hver enkelt kvinne å skaffe seg advokat eller å reise utenlands for å få hjelp –altså vil dette gå mest utover dem som ikke har god økonomi eller sterkt nettverk fra før av. Det er å tilrettelegge for klasseskille. Dette, samt å mistro halve befolkningen for å ikke kunne ta ansvarlige avgjørelser for egen kropp og eget liv, hører ikke hjemme i likestillingslandet Norge 2019!

Jeg ønsker ikke en innskrenking av kvinners rett til selvbestemt abort, og ber Stortinget si nei til denne lovendringen.