Høringssvar fra Møre biskop

Dato: 02.04.2019

SVAR TIL HØRINGSNOTAT – FRA MØRE BISKOP

ENDRINGER I ABORTLOVEN – FOSTERREDUKSJON

Møre biskop takker for invitasjon til medvirkning og innspill og ønsker med dette å komme med tilbakemeldinger og innspill til høringsnotatet som er sendt ut. Møre biskop støtter endringen i abortloven med presiseringer om fosterreduksjon og ønsker samtidig å løfte frem sider ved saken som er viktige å ivareta. Møre biskop støtter at fosterreduksjon bare kan foretas etter tillatelse fra ei nemnd, som nevnt i loven § 7.

Fakta i saken

I forbindelse med regjeringssamarbeidet og arbeidet med Granavoldplattformen ble det avholdt drøftinger og fremstilt forslag om endringer i abortloven, relatert til fosterreduksjon. Når abortloven ble til var det ikke mulig å utføre fosterreduksjon derfor sier ikke loven fra 13.juni 1975 nr. 50 noe om det. Det har siden vært en utvikling i teknologi og legevitenskap som nå har gjort det mulig å utføre seleksjon av ett eller flere foster i et flerlingesvangerskap. Nevnte forhold er i fokus for denne høringen.

Det har de siste årene vært utført et 30-talls fosterreduksjoner i Norge. Flere tilfeller er hvert år ønsket utført innenfor rammen av selvbestemmelse, men i høringen leser vi at praksis er at disse abortene av et eller flere foster av medisinske grunner er utført etter 12.svangerskapsuke.

Juridiske og etiske dilemma

Vi ser den juridiske problemstillingen med at svangerskapsavbrudd ikke er helt dekkende når målet med å redusere antallet foster som mor bærer, er å sikre at minst et av disse får leve. Målet er at svangerskapet skal fortsette.

Vi ser også det store etiske dilemma det er å skulle velge bort et eller flere foster samtidig som livet skal sikres for det eller de gjenværende. Vi savner drøfting av hvilke konsekvenser dette kan få for den eller de som skal vokse opp med denne kunnskapen og et mulig savn. Vi ber om at dette ikke forties, men følges opp framover.

Berørte parter

Fokus i høringsnotatet er på kvinnen som bærer tvillinger eller flerlinger, på mor. Det er naturlig, men vi mener at en vurdering av fars rolle også hører med. Det er også andre som berøres av den avgjørelse som må tas. Ved siden av øvrige familie, nevner vi også helsepersonell som skal gi informasjon og oppfølging samt helsepersonell som skal utføre og assistere ved selve inngrepet.

Kvinnen som bærer barna vil alltid være den som må leve med den største konsekvensen av en slik avgjørelse. Vi mener at det skal legges stor vekt på det som kvinnen ønsker og det hun kan gi av informasjon for å kunne finne en best mulig løsning. For at kvinnen skal kunne ta en best mulig avgjørelse er det viktig med god informasjon og veiledning. I høringsnotatet er står det «Dersom hun ber om det, skal hun også få informasjon og veiledning om den bistand som samfunnet kan tilby henne.» (Helse og omsorgsdepartementet, Høringsnotat - Endring i abortloven - fosterredukson s.8). Vi ønsker at denne informasjonen skal være obligatorisk knyttet til kompleksiteten i saken.

I abortloven §2 er det nevnt de forhold som kan gi grunn for svangerskapsavbrudd. Det omfatter medisinske, personlige, sosiale og økonomiske faktorer. Møre biskop ønsker å understreke at flere av disse faktorene kan møtes med tiltak som kvinnen kan tilbys gjennom god informasjon og veiledning. Det er særdeles viktig at denne veiledning skjer med stor respekt og ydmykhet, -og med stor omsorg for kvinnen og hennes situasjon. Flere kvinner forteller at de fikk lite veiledning om ettervirkninger etter svangerskapsavbrudd, og at de kunne ha ønsket veiledning om dette.

I høringsnotat er det lite fokus på far. Biologisk far til barna er også en berørt part i saken. I abortlovgivningen er det mye fokus på kvinnenes kropp og hennes selvbestemmelse. Møre biskop mener at far også er en part i dette som bør regnes med. Han kan høres og i mange tilfeller er far en som skal være ved kvinnens side også etter at barnet/barna er født. Med god veiledning og informasjon kan foreldrene finne støtte i hverandre og stå sammen om å ta en avgjørelse. Det vil være nyttig for partene at både moren og faren får informasjon og veiledning individuelt og sammen.

I saken hviler det også et stort ansvar på ansvarlig helsepersonell. De står som ansvarlig for å gi informasjon og veiledning, for å ivareta kvinnen, og barnet/barnas far, og for i siste instans å utføre selve inngrepet. Det er viktig at disse har god opplæring og gode standardiserte rutiner for hvordan dette skal utføres.

I høringsnotatet er det nevnt og drøftet flere av de forhold som vil være avgjørende for om et spørsmål om fosterreduksjon blir innvilget. Siden det er flere forhold som spiller inn og noen har større konsekvenser for den enkelte enn andre, så er det stort behov for en individuell tilpasning. Det er vanskelig å fange opp alt dette i lovens formuleringer. Det vil i disse sakene være behov for å gi god støtte til det skjønn som må utøves også i møte med alle de etiske utfordringene.

Dette vil legge et stort ansvar til nemndene. Måten disse settes sammen på og mandatet de får er avgjørende for å kunne gi god omsorg og hjelpe kvinnen, -og ev. barnets/barnas far til å ta en god avgjørelse. Kvinnen må ikke umyndiggjøres.

Oppsummering

Fosteret er fra unnfangelsen et liv med verdi og krav på vern. Det har likevel ikke det samme rettsvernet i mors liv som det har utenfor mors liv. Medisinsk teknologi gir oss stadig større kunnskap og flere muligheter til å gripe inn undervegs i svangerskapet med det omfattende ansvaret det innebærer.

Som kirke har vi holdt frem det ufødte livs menneskeverd. I februar kom bispemøtet med en uttalelse hvor biskopene samlet erkjenner at kirken i liten grad har tatt innover seg den situasjonen som mange gravide har stått i, men rettet kritikk mot kvinner som har valgt svangerskapsavbrudd og mot deres støttespillere. Bispemøtets uttalelse ønsker å oppfordre og oppmuntre til en bred og saklig, fordomsfri og omsorgsfull samtale om disse spørsmålene fremover. Det gjelder også for konsekvensene av dette høringsspørsmålet.

Møre biskop støtter med disse refleksjonene forslaget til endring av abortloven.

Ingeborg Midttømme Toril Holm

Møre Biskop Rådgiver diakoni