Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 398276

Dato: 02.04.2019

Som samfunnsborger i et demokratisk samfunn, jurist og kvinne, støtter jeg ikke forslaget til endringer som nå er lagt frem. Det foreligger alltid etiske problemstillinger knyttet til selvbestemmelsesretten. Fosterreduksjon er et komplisert inngrep, og kvinnen bør få den beste medisinske veiledningen i forbindelse med inngrepet slik at hun selv kan ta et selvstendig valg. Det er likevel ikke et argument for å frata henne rett til selvbestemmelse i slike situasjoner. Hun er nærmest til å vurdere sin egen situasjon.

Retten til reproduktiv helse er beskyttet av FNs kvinnekonvensjon art. 12. Kvinner har rett til forsvarlige og likeververdige helsetjenester knyttet til reproduksjon. Med dette menes det blant annet at hun har rett til selvbestemt abort. Den foreslåtte endringen må derfor ses på som en innsnevring av kvinners rett til selvbestemt abort og en krenkelse av art. 12. En slik innskrenkning vil virke svært urimelig for de kvinnene det gjelder. Dette fordi hun blir fratratt hennes private valg over sitt eget liv, egen kropp, og egen helse. Det er ingen grunn til å ha mistro til at kvinnene ikke har gjort egne valg etter en grundig overveielse. Det er kvinnen som er nærmest til å vurdere sin egen situasjon, også når det gjelder selvbestemt abort.