Høringssvar fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)

Dato: 02.04.2019

Helse- og omsorgsdepartementet

Postboks 8011 Dep

0030 OSLO

Deres ref:

Vår ref:

2019/53048-2

Arkivkode:

008

Dato:

02.04.2019

Høringsuttalelse - endringer i abortloven

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) viser til Helse- og omsorgsdepartementets (HOD) høringsforslag om endringer i abortloven.

Vårt hovedpunkt

  • Bufdir fraråder en endring av abortloven som, etter direktoratets syn, vil svekke norske kvinners menneskerettigheter uten en mer grunnleggende faglig vurdering enn det som nå foreligger.

Bufdirs vurdering

Kvinners rett til selv å avgjøre om de vil ha barn, når de vil ha barn og hvor mange barn de ønsker er et viktig menneskerettighetsprinsipp. Etter Bufdirs faglige vurdering vil gjennomføring av foreliggende forslag om endringer i abortloven være i strid med Norges internasjonale menneskerettighetsforpliktelser. Etter vår oppfatning er ikke dette tilstrekkelig belyst i høringsnotatet som forslaget bygger på.

Direktoratet viser blant annet til General Comment nr. 22 (2016) til FNs internasjonale konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (ØSK). ØSK er inkorporert i menneskerettsloven i Norge, med forrang ved strid med annen lovgivning. General Comment nr. 22 behandler konvensjonens artikkel 12 vedrørende seksuell og reproduktiv helse og rettigheter. Det går fram at begrensning og innskrenkning av rettigheter, med mindre tiltaket er midlertidig og nødvendig, ikke skal gjennomføres. Dette drøftes ikke i høringsnotatet. Bufdir viser videre til Beijing-plattformen fra 1995 som eksplisitt nedfeller kvinner og pars rett til selv å bestemme om og når de vil ha barn, og hvor mange barn de ønsker.

Foreliggende forslag innebærer en innskrenkning i norske kvinners nåværende rett til selvbestemt abort, og er etter direktoratets syn i strid med ovennevnte forpliktelser.

Kvinners rett til selvbestemt abort er et av de viktigste likestillingsprinsippene i Norge. Det er også et viktig satsingsområde i utviklingspolitikken. Norge arbeider internasjonalt, særlig gjennom ulike FN-systemer (f.eks. UPR og CSW), med å oppfordre våre partnerland med å omsette de internasjonale forpliktelsene til konkrete forbedringer for kvinners seksuelle og reproduktive helse. Hovedmål 5 i regjeringens handlingsplan for kvinners rettigheter og likestilling i utenriks- og utviklingspolitikken, Frihet, makt og muligheter (2016-2020) omhandler seksuell og reproduktiv helse og rettigheter. Her er prinsippet om at kvinner selv skal bestemme om og når de vil ha barn, og hvor mange barn de ønsker, fremhevet som svært viktig.

Bufdirs konklusjon

Bufdir fraråder en endring av abortloven som, etter direktoratets syn, vil svekke norske kvinners menneskerettigheter uten en mer grunnleggende faglig vurdering enn det som nå foreligger.

Med hilsen

Wenche Mobråten (e.f)

divisjonsdirektør

Anna Bjørshol

avdelingsdirektør

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ikke håndskrevet signatur.

Vedlegg