Høringssvar fra FRI - foreningen for kjønns-, og seksualitetsmangfold

Dato: 29.03.2019

FRI ønsker å takke departementet for mulighet til å få delta i denne høringen.

FRI jobber for at hvert enkelt individ skal ha full råderett over egen kropp, og full råderett over egen evne til og ønske om reproduksjon. I høringsnotatet skriver regjeringen følgende:

«Departementet følger disse anbefalingene og foreslår at alle begjæringer om fosterreduksjon skal behandles i nemnd. Retten til selvbestemmelse etter § 2 andre ledd skal ikke gjelde ved fosterreduksjon.»

Dette innebærer en uomtvistelig innskrenking av abortloven, slik den i praksis forstås i dag. Derfor går FRI, som en forsvarer for det enkelte individs råderett over egen kropp og reproduksjon, imot forslaget til innskrenkning av abortloven, slik Regjeringen foreslår. FRI mener at reduksjon i antall uønskede graviditeter må skje gjennom andre tiltak som blant annet økt kunnskap, bedre tilgang til prevensjon og styrket seksualundervisning i skolen.

FRI ønsker også å poengtere viktigheten av menneskeverd og mangfold som bærende verdier og hensyn i samfunnet, og i samfunnsdebatten. Alle mennesker som kommer til verden, uavhengig av hvordan og i hvilken familiekonstellasjon de fødes inn i, må sikres retten til god omsorg og respekt for deres menneskeverd. Spørsmål om menneskeverd og mangfold er derimot for viktige og omfattende, til å reguleres gjennom innskrenkninger i abortlovgivningen.