Høringssvar fra Frida Berg

Dato: 02.04.2019

Innspill til høring av forslag til endringer i abortloven - fosterreduksjon

Regjeringens uakseptable trang til å innskrenke kvinners rett til selvbestemmelse, vitner om en usaklig mistro til at kvinner kan ta selvstendige, gode og trygge valg. Jeg vil gjerne framheve Helse Bergen sitt høringssvar som problematiserer konsekvensene av endringsforslaget.

Foreslåtte lovendring vil bety at det er selvbestemt abort for kvinnen til utgangen av tolvte svangerskapsuke, men at hun ikke kan få velge om hun vil fortsette svangerskapet med ett foster i stedet for to. Valget for en gravid med tvillinger blir da enten å fortsette svangerskapet, søke avbrudd og abortere begge fostrene innen utgangen av tolvte svangerskapsuke, eller måtte be en nemnd vurdere om hun kan få innvilget fosterreduksjon.
Det synes uetisk og uforsvarlig å innføre en lovendring som kan innebære at to fostre aborteres i stedet for ett foster, dvs. svangerskapsavbrudd i stedet for fosterreduksjon. Det er mot abortlovens hensikt § 1.

At et så viktig spørsmål i tillegg blir brukt som politisk forhandlingskort – uten en normal demokratisk prosess – og uten oppslutning i befolkningen, er skremmende.

Jeg ber regjeringen kaste den varslede innskrenkingen av abortloven