Høringssvar fra Preses i Bispemøtet i Den norske kirke

Dato: 02.04.2019

Høringssvar fra preses i Bispemøtet, 2. april 2019.

Jeg takker for muligheten til å avgi høring knyttet til regjeringens forslag om endringer i abortloven.

Abortdebatten som blusset opp høsten 2018, aktualiserte de ulike etiske dilemma knyttet til abort.

Bispemøtet i Den norske kirke kom med en uttalelse 18.02.d.å. om abort som etisk dilemma. Der ble også samfunnets ansvar for å legge til rette slik at flere kvinner kan fullføre svangerskapet, fremhevet.

Fosterreduksjon ved flerlinge – svangerskap er forholdsvis nytt i Norge. I 2016 ble det gjort en lovtolkning som la til grunn at selvbestemt abort også ble en rettighet ved fosterreduksjon - altså før 12 uke.

Det er tre hovedgrunner til at jeg støtter forslaget til lovendring:

  1. Jeg legger til grunn høringssvaret fra St. Olav hospital av 07.03.2019 som er svært overbevisende i sin faglige begrunnelse for støtte til lovendringen. Svaret uttrykker klart at abort av et foster før 12 uke er svært komplisert og utføres med stor risiko, også for fosteret som skal leve videre. Det er ikke et svangerskapsavbrudd, for svangerskapet skal fortsette med et (evt. flere) foster. Dette tilsier at dette kun kan skje etter faglig vurdering i nemnd, slik loven nå er for svangerskapsavbrudd mellom uke 12 og uke 18.

  2. Valg av to eller flere friske foster som skal aborteres gjennom injeksjon, er et stort etisk dilemma. Avgjørelsen må gjøres innen kort tid, og det tas hensyn til det / de av fostrene som ligger lettest tilgjengelig. Hva dette åpner opp for på lengre sikt, er uvisst, men seleksjon og sortering av foster fremstår som en mulighet. En slik utvikling er der trolig enighet om å forebygge.

  3. Vi vet lite om hva det betyr å vokse opp med kjennskap til at det var en tvilling eller trillinger som ikke fikk leve. Hva vi vet, er at det er svært nære relasjoner mellom tvillinger og trillinger, som til dels er mye tettere enn mellom søsken flest. Det vil være viktig at avgjørelser om fosterreduksjon i fremtiden avgjøres i nemnd. I tillegg til medisinske vurderinger gis mulighet til refleksjon omkring dilemma knyttet til avgjørelsen. Nemnden forventes også å gi innsikt og informasjon om støtteordninger og bistand i det som for mange blir en krevende situasjon.


Konklusjon:
Preses i Bispemøtet støtter forslaget til endringer i abortloven slik Regjeringen har foreslått.


Med hilsen

Helga Haugland Byfuglien
preses i Bispemøtet