Høringssvar fra Norsk Sykepleierforbund

Dato: 01.04.2019

Norsk Sykepleierforbund har hatt høringen til vurdering hos Jordmorforbundet NSF, Rådet for sykepleieetikk samt til behandling i vårt forbundsstyre. NSF støtter retten til selvbestemt abort. Videre har NSF gått mot reservasjonsrett for leger i abortspørsmål, og vi har støttet utvidet forskrivningsrett for helsesykepleiere og jordmødre som ledd i forebygging av uønskede svangerskap og abort. Det foreliggende lovforslaget innebærer slik vi vurderer det, ikke endringer i rammene for selvbestemt abort generelt, men tar sikte på å regulere bestemmelsene om fosterreduksjon.

Oppsummert er våre standpunkt på foreliggende lovforslag:

•Kvinnens rett til informasjon og veiledning må sikres

•Helsepersonell har et klart ansvar for å bidra med informasjon og veiledning, slik at kvinnen kan foreta et informert valg

•Kvinner som velger å bære fram flerlinger må sikres nødvendige støtteordninger

•Abortloven bør tilføyes egne bestemmelser som spesifikt regulerer spørsmålet om fosterreduksjon, og som bringer praksis og lovverk i harmoni

Informasjon og veiledning

Forslaget om nemndbehandling har skapt stor politisk strid. Vårt standpunkt er at god informasjon og veiledning må sikres så tidlig som mulig i svangerskapet, slik at kvinnen har mulighet til å ta den beste beslutningen for seg selv. Kvinnen er den som best kan vurdere sine forutsetninger og livsforhold for å kunne dra omsorg for barna. Samtidig er dette for de fleste et krevende spørsmål og et etisk dilemma, som det vil være nyttig å drøfte med andre før man konkluderer. Leger, jordmødre og helsesykepleiere har et klart ansvar for å bidra til veiledning og oppfølging av kvinner som vurderer fosterreduksjon.

Det kan argumenteres for at en nemnd kan ivareta denne typen informasjon og veiledning, og gi rom for refleksjon rundt et krevende menneskelig og etisk dilemma. Samtidig vil nemndbehandling oppleves å frata kvinnen selvbestemmelse. Av 430 nemndbehandlinger i 2018, var det kun en kvinne som ikke fikk innvilget abort. Erfaringsmessig er kvinner gjerne ferdig reflektert når de møter i nemnd. I praksis tyder dette på at veiledning og informasjon kan tilbys på andre og bedre måter enn via en nemnd.

Støtteordninger

Økonomiske støtteordninger og økt permisjonslengde for begge foreldre ved flerlinge-svangerskap er nødvendig for å hindre at sosiale og økonomiske motiv blir utslagsgivende for valg av fosterreduksjon.

Tydeliggjøring av lovverket

Problemstillingen om fosterreduksjon var ikke aktuell da dagens abortlov ble vedtatt, og er derfor ikke drøftet i lovens forarbeider. NSF ser behov for at spørsmålet om fosterreduksjon tydeliggjøres i loven, og foreslår på denne bakgrunn å ta inn egne bestemmelser om regulering av fosterreduksjon, i tråd med gjeldende lovfortolkninger. I praksis gjøres i dag alle inngrepene om fosterreduksjon etter tolvte svangerskapsuke. Det er ikke utenkelig at den medisinske utviklingen kan medføre en fremtidig endring av hva som er best egnet tidspunkt for inngrepet. Abortlovens bestemmelser om fosterreduksjon må ta høyde for dette.

Spørsmålet om regulering av fosterreduksjon er juridisk vurdert, men NSF savner en faglig vurdering fra helse- og omsorgsdepartementet i denne saken.

Vedlegg