Høringssvar fra Oslo katolske bispedømme

Dato: 28.03.2019

Oslo Katolske Bispedømme takker for Helse- og Omsorgsdepartementets (HODs) invitasjon til å avgi høringsuttalelse om «Endringer i abortloven – fosterreduksjon».

Det vil være vel kjent at Den katolske kirke lærer at menneskelivets ukrenkelighet oppstår ved unnfangelsen og vedvarer til den naturlige død. Derfor er Kirken mot abort i alle dennes former. Abort er å ta menneskeliv. Denne lære er ikke ny, men kan dokumenteres i Kirkens tradisjon helt tilbake til det første århundre. I Didaché, et dokument fra den apostoliske tiden (omkring år 100), heter det uttrykkelig: «Du skal ikke drepe et foster ved abort, heller ikke skal du drepe et nyfødt barn.»

Den katolske kirke støtter derfor tiltak som kan begrense antallet aborter. Betydningen av enhver slik avverget avlivning går tydelig frem av HODs høringsbrev (s. 2): «Vanlig prosedyre ved fosterreduksjon er at legen som utfører inngrepet velger det/de lettest tilgjengelige fosteret/fostrene. Legen setter en injeksjon av kaliumklorid i fosterhjertet via ultralydveiledet nålepunksjon…» Alene beskrivelsen av handlingen utgjør god nok begrunnelse for et innskrenkende forslag.

Høringsbrevet uttaler (s. 4) at «fosterreduksjon reiser vanskelige etiske problemstillinger». Departementet drøfter de medisinsk-tekniske, juridiske og risikobetonte sidene ved abort av flerlinger, men begrenser den etiske vurderingen til å dreie seg om kvinnen kan bestemme antall barn hun vil bære frem og tidspunktet for inngrepet. En helhetlig etisk vurdering av fosterreduksjon mangler; Justisdepartementets tolkning av abortloven båndlegger diskusjonen. Her vil jeg påpeke at fosterreduksjon reiser de samme etiske problemstillinger som enhver abort, men i lys av kunnskap om fosteret samt Kirkens etiske vurdering av abort som sådan, er alvoret desto større når flere menneskeliv kan gå tapt. For Den katolske kirke er det bekymringsfullt at departementet ikke drøfter paradokset i at man for å minske flerlingsvangerskaps høye risiko for spontanabort tar ett eller flere liv for potensielt å bevare ett eller to andre liv, eller at fosterets rettsvern kan måtte vike til det er levedyktig i 23. uke.

Flerlinger og en rekke flerlingforeldre har i debatten om fosterreduksjon påpekt de uante konsekvenser av å bryte det nære båndet mellom flerlinger. Dette aspektet er ikke kommunisert i høringsnotatet. For flerlinger kan tapet av ett eller flere søsken oppleves særlig sterkt, med mulige senvirkninger som følge, også om det skjer på fosterstadiet. En lov som tillater å sortere bort flerlinger føyer dessuten flerlinger til kategorien ufødte personer med forhøyet risiko for å bli tatt av dage, slik som fostre med utviklingsavvik eller alvorlig sykdom.

Kirken mener at livet er en gave og menneskets mest grunnleggende rettighet. Samfunnet bør derfor gjøre alt i sin makt for å forebygge abort og legge forholdene til rette for kvinner som er med barn. Fremfor et ensidig fokus på byrdene og risikoen ved flerlingsvangerskap, vil jeg utfordre Stortinget til å lovfeste følgende livsfremmende tiltak:

Ytterligere styrking av medisinsk oppfølging ved flerlingsvangerskap

Veiledning om ernæring og helse svangerskapet gjennom

Samtaler som forbereder foreldrene på livet med flerlinger

Økt økonomisk stønad ved flerlingfødsler

Finansiering av avlastningsordninger for flerlingfamiliene de første tre årene

Oppfølging i likemannsgrupper frem til barna når skolealder

Vennlig hilsen,

+ Biskop Bernt I. Eidsvig, Can.Reg.

Biskop av Oslo

Oslo, den 26. iij. 2019.