Høringssvar fra Elza Hatab

Dato: 01.04.2019

Hvem vet bedre enn den gravide?

Jeg skriver for å melde mine innvendinger til den foreslåtte endringen i abortloven. Etter mitt syn hevder denne endringen en rekke premisser som er uholdbare:

For det første legges det til grunn at teknologiske endringer har ført til muligheter som ikke fantes på det tidspunktet abortloven ble skrevet, og at flerlingreduksjon ikke kan betraktes som svangerskapsavbrudd. Det er derimot vanskelig å forstå hvorfor teknologiske endringer skal tolkes dithen at de ikke skal komme kvinner til gode, i det at de får flere valgmuligheter enn før og mulighet til å ha større kontroll over eget liv og helse.

For det andre legges det til grunn at en kvinne ikke har anledning til å velge hvor mange barn hun skal få, bare hvorvidt hun vil gjennomføre et svangerskap eller ikke. Dette er en underlig begrensning av selvbestemmelse. Dersom en kvinne velger å få et barn, har hun fremdeles full anledning til å velge abort dersom hun skulle bli gravid senere. Vi anser altså ellers kvinner til å være fullt kapable til å gjøre sin egen familieplanlegging, og til å velge å få ett barn, men ikke to, eller to, men ikke tre. Hvorfor skal dette være annerledes her?

Her legges det til grunn et skille mellom tvillinger og andre søsken. Tvillinger er søsken som kommer samtidig. Det hører til sjeldenhetene at en søker abort av et friskt tvillingfoster, men dersom en ønsker dette, er ikke det vesensforskjellig mht familieplanlegging fra å ta abort ved et svangerskap og ikke det neste. Innrømmer vi selvbestemmelse mht familieplanlegging, må denne også gjelde når fostrene det er snakk om er en del av samme svangerskap.

For det tredje er det vanskelig å forstå hva en nemnd skal ha for slags funksjon utover å legge sten til byrden for den som ønsker en abort. Jeg anser nemnder som en foreldet, umyndiggjørende og patriarkalsk struktur som legger til grunn at en ekstern gruppe skal kunne ta bedre avgjørelser enn personen hvis kropp det angår. Det finnes såvidt meg bekjent intet grunnlag som tilsier at en nemnd tar “bedre” avgjørelser (hva nå det skulle bestå i) sammenlignet med personen som er gravid.

I denne saken mener jeg at den gravide selv er den som er best skikket til å ta det beste valget, gitt god og korrekt informasjon. Jeg ser ikke noen grunn til å sette opp en nemnd for fosterreduksjon. Jeg mener at kvinner har rett til å bestemme hvor mange barn de skal bære fram, også når disse barna er en del av samme svangerskap. Jeg mener at en nemnd ikke har rett til å bestemme hvor mange barn en kvinne skal bære frem, og at det er urimelig å hevde at en ekstern nemnd skal ha bedre forutsetninger for å ta denne avgjørelsen enn hun hvis kropp dette angår.

Jeg bemerker at det skrives følgende i høringsnotatet:

“Det understrekes videre at kvinnen er den som vet mest om hvordan hun ut fra sine forutsetninger og livsforhold vil kunne makte å fullføre svangerskapet, fødselen og å dra omsorg for barna.”

Det er jeg helt enig i. Dette lovforslaget er ikke i tråd med en slik forståelse. Jeg mener at nytilkomne teknologiske muligheter bør gi kvinner mer kontroll over egen kropp, ikke mindre. Jeg støtter ikke den foreslåtte endringen, og hevder retten til å selv bestemme hvor mange barn en ønsker å ha.