Høringssvar fra KS

Dato: 19.06.2019

Svartype: Med merknad

Innledning og sammendrag

KS viser til Kunnskapsdepartementets høringsnotat med forslag til endringer i barnehageloven med forskrifter, datert 26. april 2019.

KS mener at:

· Endringer i barnehageloven må sikre at kommunen kan ivareta sitt ansvar for å dimensjonere, finansiere og kvalitetssikre et likeverdig barnehagetilbud med høy kvalitet til alle barn med rett til plass, uavhengig av hvem som eier barnehagen.

· Det er positivt med endringer som sikrer bedre styring, kontroll og grunnlag for å drive ulike typer barnehager med høy kvalitet. Samtidig svekker flere av forslagene kommunens muligheter til å ivareta det helhetlige ansvaret for barnehagetilbudet lokalt.

· Kommunens frie skjønn i vurderingen av om nye private barnehager skal få tilskudd bør videreføres. En eventuell utvidelse av finansieringsplikten svekker det lokale handlingsrommet og muligheten for å drive en effektiv og forutsigbar barnehagesektor. Det vil også bryte med nærhetsprinsippet og prinsippet om rammefinansiering. KS er derfor sterkt mot en utvidelse av finansieringsplikten.

· Dersom det likevel innføres en plikt for kommunen til å yte tilskudd til nye barnehager må en eventuell terskel for å avslå søknad om finansiering være lav.

· KS mener kommunen må kunne forplikte private barnehager, som en del av kommunens velferdstilbud til innbyggerne. Vi mener de minimum bør oppfylle lokale krav til bemanning, pedagogtettet og prioritering av barn med rett til plass for å motta 100 % finansiering. For å bidra til tidlig innsats og inkluderende felleskap bør private barnehager forpliktes til å delta i lokal kompetanseheving og samhandlingstiltak til beste for alle barn i kommunen.

· Det er positivt at det foreslås at kommunen kan stille vilkår om at barnehagen skal være ideell for å få tilskudd. En eventuell finansieringsforpliktelse må kun gjelde for den eier og den eierform det søkes finansiering for.

· Det er positivt at prinsippet med lokalt fastsatte satser og videre rammefinansiering av barnehagesektoren videreføres.

· Reduksjon i pensjonspåslaget i tilskuddet til private barnehager sikrer at det er mer samsvar mellom barnehagenes reelle kostnader og tilskuddet. Det bør derfor utredes ordninger for kostnadskompensasjon av pensjonskostnader for private barnehager. Eventuelle innsparinger bør beholdes i kommunen og kan benyttes til andre satsinger på barnehageområdet.

· En videre utredning av differensierte tilskuddssatser etter barnehagens størrelse må sørge for en reell omfordeling av tilskuddet innenfor eksisterende rammefinansiering, ses i sammenheng med muligheten for å holde de dyreste kommunale barnehagene utenfor tilskuddsberegningen, ta hensyn til kostnadsøkning ved pedagog og bemanningsnorm og foreslå hvordan lokale bemanningskrav kan sikre likeverdig finansiering.

· Kommunene må fortsatt ha hovedansvar for å sikre at kommunale tilskudd og foreldrebetaling kommer barna til gode. KS støtter ikke at ansvaret for tilsyn med økonomiske forhold i private barnehager flyttes til Kunnskapsdepartementet.

· Endringer i krav til rapportering, innsyn og selskapsstruktur og utvikling av et tydeligere veiledningsmateriell legger til rette for et bedre økonomisk tilsyn og at kommunen kan gjennomføre økonomisk tilsyn med private barnehager på en enda bedre måte enn i dag.

· Kommunen bør beholde ansvaret for å behandle dispensasjonssøknader. Flytting av ansvaret til Fylkesmannen vil bidra til mer statlig byråkrati og vil potensielt svekke kommunens muligheter til å føre tilsyn med øvrige bestemmelser i barnehageloven. Det er ikke ønskelig med en egen bestemmelse i barnehageloven om hvordan kommunen skal organisere oppgavene sine, men dette er et bedre alternativ enn å flytte ansvaret for behandling av dispensasjonssøknader.

· KS støtter forslagene om å innføre en meldeplikt for private barnehager ved nedleggelse, eierskifte eller andre organisatoriske endringer, at det ikke er behov for ytterligere regulering av krav til vikarbruk og stedlig leder i kommunale barnehager

Vårt vedlagte høringssvar omtaler disse konklusjonene i større detalj.

Vedlegg