Høringssvar fra Nortura SA

Ønsker bedre utredning av konsekvenser

Dato: 15.01.2018

Svartype: Med merknad

 

Her følger Norturas merknader departementets høring av forslag til endringer i forskrift 22. desember 2005 nr. 1723 om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer (FAT).

Nortura støtter generelt endringer som gjør ordninger i næringslivet mer konsistente, tydeligere og mer oversiktlige. Endringen som foreslås her har denne intensjonen, men vi er samtidig bekymret for at tollvernet stadig svekkes gjennom små og store endringer som i sum er med på å reduseres avsetningsgrunnlaget for norsk egg- og kjøttproduksjon.

Det foreslås endringer som utvider vareomfanget som kan innrømmes generelle tollnedsettelser. For kjøttvarer gjelder dette sammensatte produkter som inneholder over 20 og under 40 vektprosent kjøtt.

Departementet peker på at intensjonen hele tiden har vært å inkludere produkter i dette intervallet, og at man herved ønsker å tette et ikke tilsiktet hull i vareomfanget.

Nortura ønsker å henstille om en grundigere utredning av konsekvensene av denne endringen.