Høringssvar fra Norsk Gartnerforbund

Høringssvar fra Norsk Gartnerforbund på forslag til endringer i forskrift om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer

Dato: 15.01.2018

Svartype: Med merknad

Høringssvar fra Norsk Gartnerforbund på forslag til endringer i forskrift om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer

Viser til høringsbrev Fra Landbruks- og matdepartementet datert 26.11.2017 med forslag til endringer i forskrift 22. desember 2005 nr. 1723 om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer (FAT).
Norsk Gartnerforbund har gått igjennom og vurdert forslagene til endringer i høringsbrevet.

Vi mener at forslaget som innebærer en justering av ordlyden i §7 første ledd og §8 andre ledd vil tydeliggjøre teksten i forskriften og praktiseringen av denne som støtter intensjonen i forskriften.

Vi støtter forslaget til omstrukturering av bestemmelsene for individuelle tollnedsettelser for landbruksvarer omfattet av vedlegg 2 ved å slå sammen §11 og §13 til en ny §11, for å gjøre det mer logisk for hvilke tilfeller det kan gis individuelle tollnedsettelser. Vi vil samtidig påpeke at det er fornuftig å gjøre regelverket enklere og klarere. Likevel er det viktig at det tas hensyn til norsk produksjon og næringsmiddelindustris mulighet til å starte produksjon av nye sammensatte produkter. Intensjonen i tollvernet er å ivaretar norsk produksjonsutvikling.

Norsk Gartnerforbund støtter departementets forslag til endringer i forskrift om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer.

 

Med vennlig hilsen
Norsk Gartnerforbund


Sidsel Bøckman

Vedlegg