Høringssvar fra NHO Service og Handel

Dato: 21.12.2020

NHO Service og Handel takker for muligheten til å komme med innspill til Barne- og familiedepartementets høringsnotat om endringer i forskrift for fosterhjem.

NHO Service og Handel organiserer svært mange av aktørene innenfor privat barnevern der samtlige er organisert som as.

Våre medlemmer består av 25 virksomheter med 412 underavdelinger som har 3 414 ansatte hvorav:

  • 53 prosent av de ansatte har høyere utdanning over fire år. Ytterligere 36 prosent har utdannelse inntil fire år. 75 prosent har utdannelse innen sosialfag (barnevernspedagog, sosionom m.m.).
  • Et flertall av de ansatte er over 35 år, (40 prosent mellom 35 og 44 år og 32 prosent mellom 45 og 54 år).
  • 64 prosent av de ansatte er kvinner.
  • De ansatte har lang erfaring fra barnevernssektoren; 45 prosent har mer enn 16 års erfaring og ytterligere 50 prosent mellom 5 og 15 års erfaring.


Kommentarer til forslaget:

Generelt:
Vi støtter høringsforslaget i sin helhet, og intensjonene bak endringsforslagene.

Opplæring:
Vi støtter kravene knyttet til opplæring slik disse er foreslått. Det er et jevnlig problem for barneverntjenesten i kommunene, særlig knyttet til familie/nettverksplasseringer, at disse hjemmene ofte ikke får nok opplæring og nødvendig kompetanse. Det er i disse tilfellene særlig viktig å få gitt opplæring. Det er flott at innholdet i opplæringen skal være i tråd med nasjonale anbefalinger.

Dokumentasjon:
Vi støtter kravet om plikt til å dokumentere vurderingene av slekt /nettverk som fosterhjem. Det er bra at barneverntjenesten må dokumentere sine vurderinger om noen i barnets slekt/nettverk kan være fosterhjem. I den forbindelse er det fint om forskriften også vil si noe om hvilke vurderinger de ønsker gjengitt i saken og som partene i saken skal ha innsikt i.

Det vil utvilsomt oppstå situasjoner hvor det er mange gode grunner til at man ikke skal godkjenne et hjem. Spørsmålet vil jo også handle om hvor mye sensitiv informasjon partene skal ha om et hjem, som ikke skal/kan brukes. Her vil det være ønskelig med retningslinjer.

Godkjenningsansvar:
Det vurderes som riktig å overføre ansvaret for endelig godkjenning av et aktuelt hjem til omsorgskommunen. Det er i stor grad slik det gjøres etter avtale mellom veldig mange kommuner i dag. Det støtter opp om det helhetlige ansvaret som omsorgskommunen har for barnet. Unntakene som nevnt, er også fornuftige og støttes. Undersøkelses og informasjonsplikt må nødvendigvis gjennomføres.

Oppfølging av fosterhjem:
Det er flott at det legges opp til en tydeliggjøring av kommunens ansvar for den helhetlige oppfølgingen av fosterhjemmet. Det bør også stilles krav til at dette dokumenteres og kan etterprøves. Det vurderes som viktig at det stilles minstekrav om oppfølging, da en lett kan se at kommunene ikke klarer å innfri dagens minstekrav.

NHO Service og Handel, og vår bransje innen barnevern stiller seg til disposisjon for utdypninger av våre synspunkter og vurderinger dersom det er ønskelig.

Vedlegg