Høringssvar fra Larvik Kommune

Dato: 14.12.2020

Høringsuttalelse - Endring forskrift om fosterhjem

KOMMUNEDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Kommunedirektøren i Larvik kommune støtter forslagene til endringer i forskrift om fosterhjem med følgende kommentarer:

Pkt. 1 Krav om at fosterforeldre skal ta imot opplæring

Kommunedirektøren stiller seg bak dette forslaget, men bemerker at det vil kunne være en fordel at det bør tidfestes når opplæringen bør være gjennomført.

Pkt. 6. Ansvaret for generell veiledning overføres fra Bufetat til kommunene

Dette forslaget vil føre til et betydelig økt press på en allerede presset tjeneste. Det vil kreve at det

312 o gjennomføres kompetanseheving i barneverntjenesten i kommunen. I tillegg må det tilføres nok ressurser slik at alle fosterhjem får den oppfølgingene som er forsvarlig. Kommunen har i dag ikke kapasitet til å overta denne oppgaven uten at kvaliteten på tilbudet reduseres. For at forslaget skal bidra til en styrking av oppfølgingen må kommunene tilføres nok ressurser i form av økonomi til å ansette flere og til å gjennomføre forsvarlig kompetanseheving. Før de foreslåtte endringene i fosterhjemsforskriften trer i kraft i 2022, bør det legges til rette for systematisk kompetanseoverføring mellom Bufetat og kommunene.

Pkt. 7. Krav om at oppfølgingen skal være helhetlig og tilpasset det enkelt barn og fosterforeldre Kommunedirektøren støtter en slik presisering i fosterhjemsforskriften. Forslaget vil kunne bidra til en tettere og mer tilpasset oppfølging i det enkelte fosterhjem. Samtidig er det viktig å presiseres at disse vurderingene i stor grad praktiseres i dag. Barneverntjenesten strekker seg langt for å finne gode og tilpassede løsninger for det enkelte fosterhjem. For at man skal lykkes med en god nok oppfølging bør departementet gjøre en vurdering at hva som trengs av ressurser og kompetanse for å innfri på dette punktet. Også her er det avgjørende at kommunene tilføres nok nye ressurser slik at det kan gis helhetlig og tilpasset oppfølging. Dette må også sees i sammenheng med punktet over om ansvaret for den generelle veiledningen.

Vedlegg